Ge all information på begriplig svenska

All information på webbplatsen ska skrivas på begriplig svenska. Målet är att så många personer som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet, även personer med funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk.


Rekommendationer för begripliga texterLänk hit

  • Anpassa textens språk och innehåll till målgruppens behov.
  • Skriv tydliga sammanfattningar av innehållet.
  • Förklara ord och uttryck som inte är självklart begripliga för alla, inom parentes direkt efter ordet eller, om det rör många uttryck, i en separat ordlista.
  • Förklara ord och uttryck som är centrala för er verksamhet, och samla dem i en ordlista. Myndigheter har till och med skyldighet att utveckla och tillgängliggöra svenska termer för sitt verksamhetsområde enligt § 12 i språklagen.

Ge all information på begriplig svenskaLänk hit

Skriv alla texter på begriplig svenska. Ge dessutom tekniskt stöd för att göra informationen tillgänglig för personer med särskilda behov.

Ett tydligt och begripligt språk gör det lättare för alla att ta till sig innehållet på en webbplats (se Skriva texter), även för personer som har lässvårigheter eller är ovana läsare. För myndigheter är det lag på att medborgare alltid ska kunna använda det svenska språket i kontakten med myndigheten. Språket i offentlig verksamhet ska dessutom vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagens § 11.

Tänk även på språket i dokumentation av olika slag (handledningar, användarmanualer med mera.

Vid behov kan det också vara nödvändigt att göra delar av webbplatsen tillgänglig på särskilt lättläst svenska (Se R12. Ge information på lättläst svenska). De texterna ska anpassas till personer med lässvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar.


Tillhandahåll tekniskt stöd för att göra informationen tillgänglig för personer med särskilda behovLänk hit

Se till att det finns tekniskt stöd och texter i andra format för att göra informationen tillgänglig för personer med särskilda behov. Uppfyll detta så här:

  • Gör innehållet tillgängligt på andra sätt, till exempel genom att kombinera skrift med ljud, bild och film (R11) eller genom att ge information på lättläst svenska (R12) eller i punktskrift.
  • Använd automatisk textuppläsning (talsyntes) eller ljudfiler för att göra information tillgänglig för personer med synnedsättning. Detta är ofta till hjälp för personer som inte har tillgång till egna verktyg, men som ändå har nytta av dem. Det är också ett stöd för dyslektiker och andra som har svårt att läsa svensk text.
  • Informera om hur man beställer texter i alternativa format, till exempel i punktskrift eller med Daisy-teknik.

Tänk på att det svenska teckenspråket är ett eget språk, inte en tecknad form av svenska. För mer information om hur man gör innehåll tillgängligt på teckenspråk, se R13. Ge information på svenskt teckenspråk.


ExempelLänk hit


Mätbarhet: begripliga och tillgängliga texterLänk hit

Utvärdera texterna med hjälp av användningstester för att se hur begripliga och tillgängliga de är. Testa gärna med personer som har särskilda behov, för att se hur de uppfattar texterna.


FördjupningLänk hit

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (5)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)