Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1.2.5

Syntolka videoinspelningar

Ordna med syntolkning om det behövs för att personer med begränsad syn ska kunna ta del av innehållet.

Illustration: TV-skärm som visar en person med flätor och klänning. Utanför skärmen en pratbubbla med syntolkning: Ada lämnar huset

Syntolkning är en talad röst som beskriver viktig visuell information som inte framgår av ordinarie ljud.

All viktig visuell information i videoinspelningar ska framgå även med ljud – antingen av dialog, talarröst, miljöljud och andra hörbara delar av ordinarie ljudspår eller av en separat inspelad röst (syntolkning) som återger visuellt innehåll.


Rekommendationer för att göra video tillgängligt för synskadadeLänk hit

 • Se till att viktig visuell information framgår även av ljud
 • Följ riktlinjer för syntolkning
 • Anpassa syntolkningen efter rytmen i ordinarie innehåll
 • Gör det lätt att hitta och aktivera syntolkningen
 • Undersök alternativa lösningar

Se till att viktig visuell information framgår även av ljudLänk hit

Komplettera med syntolkning om det finns viktigt visuellt innehåll som inte framgår av ordinarie ljudspår.

DOS-lagen ställer detta som krav på videoinspelningar som publiceras från och med 23 september 2020.

Ibland är det möjligt att planera en inspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att personer som talar inleder med att presentera sig, att föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord, eller att programledare ger tillräcklig muntlig information i ordinarie ljudspår (så kallad verbalisering).

Vad som är ”viktig visuell information” beror framförallt på syftet med filmen, men även på målgruppens behov. Utgå från vad som är nödvändigt för att förstå handlingen eller budskapet med filmen, men det kan även vara viktigt att exempelvis förmedla en stämning.


Följ riktlinjer för syntolkningLänk hit

För att kunna göra en bra syntolkning krävs kunskap om handling, karaktärer, miljöer mm. Det kan vara viktigare att beskriva sammanhanget än det som för stunden presenteras visuellt. En verklig syntolkning av sekvensen som visas i bildexemplet med Ada skulle till exempel kunna vara ”Ada lämnar huset. Stannar upp, ser förväntansfull ut, skyndar vidare till Karl”. Erfarna syntolkar vet vad som är viktigast att beskriva.

Anlita helst en erfaren syntolk redan på planeringsstadiet. Det är också bra om syntolken får kontakt med filmens manusförfattare eller regissör.

Om ni inte kan anlita proffs för produktionen utgå åtminstone från riktlinjer för syntolkning. Det finns länkar till sådana i avsnittet fördjupningslänkar.

Beskriv det visuella när det är optimalt för användaren att få informationen. Det är ofta, men inte alltid, i ungefär samma ögonblick som det som beskrivs är synligt.


Anpassa syntolkningen efter rytmen i ordinarie innehållLänk hit

Tänk på att syntolkningen inte får krocka med repliker eller viktiga informationsbärande ljud. Då blir nämligen båda svåra att uppfatta. Detta kräver tidsmässig precision både i produktion och i teknik för överföring och uppspelning.

Om de pauser som finns i ordinarie ljud inte räcker för att beskriva all visuell information så behöver syntolkningen prioritera det som är viktigast för förståelsen. På WCAG-nivå AAA måste all avgörande information syntolkas, vilket kan innebära att filmen behöver pausas. Den nivån krävs inte av DOS-lagen, men i vissa sammanhang kan det vara nödvändigt för att personer med synnedsättning ska kunna få tillräckligt detaljerad information.


Gör det lätt att hitta och aktivera syntolkningenLänk hit

Om det finns en separat syntolkad version är det viktigt att informera om detta i anslutning till eventuell icke syntolkad version. Lägg helst informationen före videofilmen, så att inte användaren lyssnar igenom hela filmen och först efteråt upptäcker att det finns ett mer tillgängligt alternativ.

Ibland är det möjligt att lägga in flera alternativa ljudspår i samma video, så att användaren kan välja ljudspår med hjälp av spelarens reglage. Se kodexempel i riktlinje 113.

symboler för syntolkning
Syntolkning heter audio description på engelska och representeras ibland av någon av dessa symboler, eller av förkortningen ”AD” som kommer av det engelska ”audio description”. För licensinfo, se avsnittet om återanvändning av symboler i webbriktlinje R165.

Enligt avsnitt 7.3 i standarden EN301549 krävs till och med att reglage för aktivering av syntolkning (och undertexter) ska vara lika lätta att hitta (kräva lika många interaktioner) som spelarens vanliga reglage.


Se till att syntolkning bevaras vid konverteringarLänk hit

När en videoinspelning sänds, konverteras eller spelas in så kan det finnas en risk att syntolkningen – eller kanske ordinarie ljudspår – försvinner. Försök så långt som möjligt att undvika detta eftersom det innebär att vissa användare i praktiken inte kan ta del av hela innehållet. Även detta krav kommer från standarden EN301549.

Se även R167. Bevara tillgänglighet vid konverteringar.


Undersök alternativa lösningarLänk hit

Lagkraven på syntolkning av inspelningar på webben är ganska nya. De innebär betydande förbättringar av tillgängligheten för personer med synnesättning, men många myndigheter är ovana vid kraven. Därför krävs en del arbete nu i början. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära omfattande insatser.

Tänk på tillgänglighet för personer med synnedsättning redan på planeringsstadiet. Om presentatörer, speakerröster och programledare är noga med att beskriva all viktig visuell information så kan inspelningen eventuellt göras tillgänglig för synskadade personer även utan separat syntolkning. Se gärna tips på hur du kan göra föreläsningar synskadevänliga. Men det är lätt hänt att presentatörer glömmer bort detta, eller att de inte hinner, eller misslyckas med att bedöma vad som behöver beskrivas. Därför behövs ofta en riktig syntolkning.

I takt med att erfarenheterna ökar kan vi förvänta oss mer kunskap om vilka alternativ som passar bäst för vilka situationer, och även nya tekniska lösningar.

Textbaserad syntolkning

Till exempel kan eventuellt textbaserad syntolkning komma att bli ett alternativ i vissa sammanhang. Det innebär att det visuella innehållet beskrivs i en tidssynkroniserad textremsa som läses upp av skärmläsaren.

I dagsläget är det inte säkert att detta ger en användarupplevelse som är jämförbar med ljudbaserad syntolkning, eller att det fungerar med den videospelare som används. Men framöver kan detta eventuellt bli ett smidigt alternativ, särskilt för produktioner där syntolkning bara behövs i liten omfattning. För spelfilmer där upplevelsen är viktig är det mindre troligt att en textbaserad syntolkning passar, men för en informativ myndighetsvideo på webben skulle detta eventuellt kunna vara ett godtagbart alternativ. Hittills har denna typ av syntolkning inte varit särskilt vanlig, så rekommendationerna på området är än så länge preliminära och kan komma att ändras.

Om du erbjuder syntolkning i form av text (vanligen på formaten VTT eller SRT) för uppläsning med talsyntes bör html5-elementet track märkas upp med attributet kind, som ska ha värdet ”descriptions”. Men det är idag få videospelare som kan hantera detta upplägg.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.

1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad): Det finns ljudbeskrivningar av allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserad media. (Nivå AA)


Exempel på syntolkade inspelningarLänk hit

På Synskadades Riksförbunds Youtubekanal finns flera exempel på syntolkade filmer.


FördjupningslänkarLänk hit

Se även R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten,  R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video och R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar.

Två föreläsningar om syntolkad video på webben

Här följer en inspelning av två föreläsningar om syntolkad video på webben. Henrik Götesson, handläggare på Synskadades riksförbund, tar upp syntolkning ur ett användarperspektiv och Magnus Johansson som jobbar med produktion tar upp det perspektivet.

Vi testar ny videospelare

2020-11-03: Kom gärna med återkoppling på hur du tycker att den fungerar. Se också nyhetssidan om försöket med ny tillgänglig videospelare. Där finns även ett kort experiment med textbaserad syntolkning, vilket kan vara av intresse för dig som läser den här webbriktlinjen.

TerminologiLänk hit

Syntolkning kallas oftast för audio description på engelska, men ibland även för video description, descriptive narration. En bredare term som både kan innebära syntolkning och andra talade meddelanden är voice over.

Textbaserad syntolkning har likheter med ”talad textremsa” men den termen används främst för textremsor som beskriver ljud. För den tekniskt intresserade kan nämnas att textbaserad syntolkning på webben ibland implementeras med hjälp av webbläsarens api för talsyntes (Web Speech API), ibland med aria-live-områden som en skärmläsare presenterar, och kanske även med andra tekniska lösningar.

Även termen ”ljudbeskrivning” förekommer i sammanhanget, dock med lite varierande innebörd.
En speakerröst kallas ibland för voiceover – vilket är lätt att förväxla med skärmläsarprogrammet med samma namn.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Den är relevant för DOS-lagen.

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)

  Om WCAG

  WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

  WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

  Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).