Ge information på engelska och andra språk

Många som inte har svenska som modersmål behöver få information på sitt eget språk. Det är allra viktigast för personer som inte behärskar svenska alls, som nyanlända invandrare, men är ofta till stor hjälp även för den som kan lite svenska. Utöver kraven på begriplig svenska för alla (se R10) och information på nationella minoritetsspråk (se R14), bör myndigheter och andra offentliga organ därför översätta delar av sin information till andra språk.


Rekommendationer för information på olika språkLänk hit

 • Välj språk utifrån tillgänglig språkstatistik och en målgruppsanalys.
 • Välj vad som behöver översättas utifrån ert uppdrag och vad målgrupperna antas vilja göra på webbplatsen.
 • Översätt inte bara texten utan anpassa även innehållet.

Välj språk utifrån tillgänglig språkstatistik och en målgruppsanalysLänk hit

Vilka språk ni ska översätta till beror på vilka målgrupper ni har. För en kommun eller en privat aktör kan det innebära att se över vilka språk som talas i kommunen. För en förvaltningsmyndighet kan det innebära att fundera över vilka språkliga målgrupper som är berörda av er verksamhet.
Om ni har hela befolkningen som målgrupp är språkens storlek i Sverige intressant, men tänk på att språkens storlek kan skilja sig mycket mellan olika delar av landet och att de förändras över tiden. Gör därför återkommande målgruppsundersökningar för att klargöra vilka behov som finns.
Ange gärna särskilda kontaktpersoner för olika språk i kontaktinformationen på webbplatsen.

Välj vad som behöver översättas utifrån ert uppdrag och vad målgrupperna antas vilja göra på webbplatsen. Utgå från organisationens uppdrag i kombination med vilka ärenden målgrupperna antas ha på webbplatsen för att välja ut vad som behöver översättas. Välj också gärna ut vilken information som ska översättas i samråd med berörda målgrupper, och se till att hålla en god kvalitet på översättningarna (R16). Om det saknas översättningar bör ni upplysa om att ni kan ta fram översättningar på begäran. Kom ihåg att skriva ut detta på de främmande språken.

Information som kan behöva översättas är

 • grundläggande samhällsinformation för nyanlända
 • information om service för välfärdstjänster som barnomsorg, äldrevård och skola
 • viktiga e-tjänster: beställningar, databassökningar och blanketter
 • information om organisationen och dess verksamhet
 • hur man kontaktar organisationen i olika ärenden och får information och service på olika språk.

Översätt inte bara texten utan anpassa även innehålletLänk hit

Användare från andra språkområden kan ha andra behov än svenskspråkiga användare. Utgå inte från att alla har samma grundkunskap om det svenska samhället och dess institutioner; ni kan behöva förklara sådant som framstår som självklarheter i de svenska texterna. Kom också ihåg att

 • hålla informationen uppdaterad på alla språken.
 • undersöka om andra närliggande verksamheter, till exempel andra myndigheter, har översatt relevant material som ni kan återanvända eller länka till.
 • ge information i andra format än enbart text. Även för främmande språk kan man behöva kombinera skrift med ljud, bild och film (R10), eller informera om att man kan ringa någon som talar det egna språket.

Observera att rätt språkkod behöver anges i html-koden för att informationen ska läsas upp korrekt av skärmläsare, avstavas rätt osv. Läs mer om språkkoderna i R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet.


Exempel på presentation av flerspråkiga sidorLänk hit

Skärmbilder som visar hur Migrationsverket och Försäkringskassan presenterar information på olika språk.

Migrationsverket har översatt delar av sin webbplats till ett flertal olika språk. I sidhuvudet markeras detta med en jordglob och texten Other Languages efter.

Försäkringskassan har information på en rad främmande språk. Varje textrad förekommer både på svenska och det främmande språket, vilket underlättar för redaktörerna. Observera att vissa språk presenteras från höger till vänster.


Mätbarhet: utvärdera med användarnaLänk hit

Utvärdera webbplatsen med grupper som har behov av information och service på andra språk än svenska.


Fördjupning kring flerspråkig informationLänk hit

I Vägledningen för flerspråkig information från Språkrådet finns mer information om hur du anpassar webbplatsen för andra språk än svenska. Där finns också statistik över de vanligaste modersmålen i Sverige.

I boken Sveriges språk i siffror av Mikael Parkvall (Språkrådet och Morfem förlag 2016) görs omfattande bedömningar av vilka språk som talas i Sverige och av hur många. I appendix finns uppgifter om drygt hundra språk och beskrivningar av språksituationen i landets 290 kommuner.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)