Gör register och databaser med publik information sökbara

Användarna har ofta stor nytta av att själva kunna söka i publika register och databaser. Överväg därför att göra sådana sökbara, men ta hänsyn till vilka risker och behov som finns.


Rekommendationer för sökbara registerLänk hit


Vilka register behöver vara sökbara?Länk hit

Det finns inga generella riktlinjer för vilken information ni bör göra sökbar. Det styrs av vilken information som är tillåten för er att lämna ut, vilka risker som finns och vilken nytta det kan ge. En risk kan till exempel vara missbruk som drabbar enskilda individer.


Kommuner och regioner ska ha en särskild webbaserad anslagstavlaLänk hit

Enligt 3 kap. 30 § Kommunallagen (1991:900) ska vissa protokoll och andra uppgifter hos kommuner, landsting och kommunalförbund publiceras på webben istället för på en fysisk anslagstavla som tidigare. Beslutet gäller från och med 1 januari 2018.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat en sammanfattning, och skriver bland annat så här i sitt cirkulär:
”Den webbaserade anslagstavlan ska placeras väl synlig och vara lätt att hitta. I propositionen rekommenderas att anslagstavlan läggs på webbplatsens startsida. Är det av någon anledning inte lämpligt bör startsidan under alla förhållanden innehålla en tydlig anvisning om hur anslagstavlan nås.”

I 3 kap. 30 § Kommunallagen (1991:900) finns detaljerade krav på den webbaserade anslagstavlan.


Exempel på sökbara register och databaserLänk hit


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)