Gör det möjligt att läsa och söka i diariet

Om din organisation har ett offentligt diarium kan ni öka er transparens genom att publicera diariet på webben. Innan ni gör diariet sökbart för användarna måste dock intresset av ökad insyn ställas mot skyddet av den personliga integriteten.


Rekommendationer för diarier på internetLänk hit

Besvara dessa frågor innan ni publicerar diariet på webbplatsen:

  • Hur ska sekretessbelagd information döljas vid webbpublicering?
  • I vilken utsträckning bör information om till exempel handläggares namn finnas i diariet?
  • Hur lång tid bakåt i tiden ska informationen i diariet vara tillgänglig?
  • Hur ska informationen och sökmöjligheterna i diariet utformas så att de blir begripliga för användarna, utan att hindra organisationens interna arbete?

Vilka uppgifter ska publiceras?Länk hit

Vilka diarieuppgifter som ska publiceras på webben skiljer sig mellan olika organisationer. Några vanliga poster i ett publikt diarium brukar vara:

  • diarienummer
  • ärendemening eller ärenderubrik
  • enhet och/eller handläggare
  • företag, part eller motsvarande
  • registreringsdatum.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (4)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)