Webbdirektivet – översikt

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019.

Här är en förenklad sammanfattning av direktivet.

Vilka omfattas av lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Vilka är kraven?

De aktörer som omfattas ska, i grova drag:

  1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

Den svenska lagen är mycket generell och överlåter detaljerna till föreskrifter. Förordningen om tillgänglighet till digital offentlig service ger Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) föreskriftsrätt om detaljerna. DIGG publicerade föreskrifterna i maj 2019.

När börjar kraven gälla?

Följande datum finns angivna i webbdirektivet:

  • Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020.
  • Publika appar berörs från och med 23 juni 2021.

Intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.

När en webbplats eller app ska uppfylla kraven så gäller det även dokument som inte är webbsidor (exempelvis PDF-filer) som distribueras via denna. Äldre dokument (som offentliggjorts innan den 23 september 2018) undantas från kraven, såvida de inte ”behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter” (exempelvis blanketter som fortfarande används).

Observera att nya upphandlingsregler infördes i januari 2017, som ställer ungefär samma krav då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns information om att Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla

Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser.

Genomförande i Sverige

2017-11-28 publicerades regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.

2018-03-12: Regeringskansliet har publicerat en nyhet som berör införandet: Sent genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet påverkar inte när direktivets krav börjar gälla.

2018-06-14 överlämnade regeringen sin lagrådsremiss om genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet till Lagrådet. Däri föreslås att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska träda ikraft den 1 januari 2019.

2018-09-06 överlämnade regeringen proposition 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet till riksdagen.

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU2 föreslår att riksdagen antar regeringens förslag.

2018-11-14 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag.

2018-11-30 Förordning om tillgänglighet till digital offentlig service publicerad av regeringen. Bland annat pekar förordningen ut Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som tillsynsmyndighet.

2019-01-01 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gälla i Sverige.

2019-05-15 publicerade DIGG Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur kan jag lära mig mer?

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv