Bristande tillgänglighet som diskrimineringsform

Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Enligt lagen ska en organisation som verkar inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera vidta ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet. Utgångspunkten för vad som är skäliga åtgärder är de bestämmelser som finns i lagar, förordning eller annan författning om tillgänglighet i Sverige och EU. På områden där det saknas bestämmelser kommer förbudet innebära att de åtgärder som görs för tillgängligheten som kan krävas ska vara av enkel beskaffenhet.

I motiven till förbudet nämns inte särskilt webbplatser eller andra webbgränssnitt, men det finns exempel på tillgänglig information och kommunikation, exempelvis:

  • Information i alternativa format, till exempel i storstil (text med en större teckenstorlek än den brukar vara), eller på daisy (text inläst på CD-skiva med goda sökmöjligheter).
  • Tillgång till olika kontaktmöjligheter, till exempel via e-post och personlig service.
  • Möjlighet till en avskild plats för samtal vid kontakter med en myndighet.
  • Alternativa sätt att tillhandahålla biljetter.

I Arbetsmiljölagen och i förordning 2001:526 med ansvar för statliga myndigheter finns bestämmelser som omfattar webbgränssnitt och som kan påverka tolkningen av vad som kan bedömas vara skäliga åtgärder för tillgänglighet enligt nya Diskrimineringslagen. Ansvaret enligt Arbetsmiljölagen kan till exempel omfatta intranät eller andra webbaserade gränssnitt för administration. Läs mer på sidan om reglering kring digital arbetsmiljö.

Arbetet med att göra webbplatser tillgängliga har varit en rekommendation för statliga myndigheter sedan tidigt 2000-tal. För de myndigheter vars verksamhet lyder under något område där diskriminering är förbjudet enligt nya Diskrimineringslagen kommer kravet på att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet tolkas mot bakgrund av ansvaret i förordning 2001:526.

Läs mer om tillgänglighet och om diskrimineringslagen