Bevarande och gallring

Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar. Myndigheternas webbplatser, både publika och interna, hanteras därför enligt samma lagstiftning som andra allmänna handlingar. Det innebär bland annat att myndigheten ska bevara sina webbplatser eftersom de liksom andra allmänna handlingar utgör en del av myndighetens arkiv. Det innebär också att allmänheten har rätt att ta del av webbsidor som tidigare har varit publicerade på webbplatsen, men som inte är det längre. De behöver inte vara tillgängliga genom direkt åtkomst för den enskilde användaren, men myndigheten ska kunna söka fram dem på begäran och lämna ut dem i läsbart skick precis som andra allmänna handlingar.

Allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras, men bara med stöd av författning. Handlingar av endast tillfällig betydelse på webbplatsen kan vanligtvis gallras med relativt kort gallringsfrist, som till exempel då informationen har blivit inaktuell, men stöd av författning måste finnas. Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och handlingarna har bedömts sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning.

Varje myndighet ansvarar för sitt eget arkiv. Det innebär att myndigheten själv har ansvar för att rätt handlingar bevaras av det som publiceras på webbplatsen, och att bevarandet sker på ett tillfredsställande sätt. Det finns visserligen aktörer som samlar in delar av alla svenska webbplatser, men den insamlingen sker inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen.

Att myndigheter själva bevarar sina webbplatser är en förutsättning, inte bara för att framtida forskare ska kunna ta del av dem, utan även för att rätten till insyn och rättssäkerheten för den enskilde ska kunna upprätthållas över tid. Ytterst handlar det om demokrati.

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
Exportera urval som csv