Vad menas med tillgänglighet?

Begreppet tillgänglighet är centralt på den här webbplatsen. Här beskriver vi främst digital tillgänglighet som har att göra med funktionsnedsättning och funktionshinder. 

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Tillgänglighet i detta sammanhang betyder inte att något ska vara åtkomligt utan det betyder att information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett funktionsnedsättning eller bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor.

Det finns många webbriktlinjer som handlar om tillgänglighet.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Det är viktigt att veta att funktionshinder inte är detsamma som funktionsnedsättning.

Funktionshinder

Socialstyrelsen definierar funktionshinder som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Funktionshinder orsakas alltså av det glapp som kan finnas mellan individens förmågor och omgivningens krav.

Funktionshinder är det gap som finns när omgivningens krav inte motsvarar individens förmågor. Gapet kan minskas av bland annat tillgänglighet och universell utformning, eller i vissa fall assistans, hjälpmedel mm. Figurer av Johanna Rydeman, Certec.

Funktionsnedsättning

Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Funktionsnedsättningar kan vara tillfälliga eller bestående, men bra tillgänglighet kan ofta förhindra att en funktionsnedsättning medför funktionshinder.

Design för alla och universell utformning

Ett bra sätt att förhindra att funktionshinder uppstår är att utgå från den breda variation som finns mellan olika människors förmågor och egenskaper, snarare än att designa för en genomsnittlig användare.

Ett sådant förhållningssätt kallas för design för alla eller universell utformning. Det handlar inte bara om funktionsnedsättningar utan om hela den mångfald som präglar användarnas behov, förmågor och egenskaper. Ibland är särlösningar nödvändiga, men så långt som möjligt bör de ordinarie lösningarna fungera för alla. Det blir mer inkluderande och ofta billigare och bättre för alla.

Läs gärna om principer för universell utformning hos Certec.

Tillgänglighet som ett vidare begrepp

ISO 26800 definierar tillgänglighet som ”utsträckning i vilken produkter, system, tjänster och inrättningar kan användas av personer från en grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor så att dessa personer kan uppnå specificerade mål i specificerade användningssammanhang.”

Tillgänglighet kan därför innebära såväl fysisk tillgänglighet som säkerhet, prestanda och täckningsgrad. Är filformatet läsbart eller är servern igång? Vägledning för webbutveckling fokuserar dock på digital tillgänglighet och att tjänster och information ska utformas på ett sätt så att de inte utestänger personer på grund av funktionsnedsättning.

En kedja där länkarna motsvaras av olika aspekter av tillgänglighet: infrastruktur, driftsäkerhet, juridik, standardisering, användbarhet, ekonomi, innehåll, min förmåga, prestanda och säkerhet.

Tillgänglighet är som en kedja: Den är inte mer hållbar än sin svagaste länk. Vägledningens huvudfokus är digital tillgänglighet som har att göra med funktionsnedsättning och funktionshinder.