Juridiska krav på tillgänglighet

Höga förväntningar på offentlig sektor

Offentliga sektorn har ett särskilt ansvar för tillgänglighet eftersom det är en del av arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter. Alla statliga myndigheter ska enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken verka för tillgänglighet, göra inventeringar och ta fram handlingsplaner. Även andra organisationer bör koppla sitt tillgänglighetsarbete till socialt ansvarstagande, dels för att förebygga diskriminering och att nå alla sina intressenter, dels för att säkerställa en socialt hållbar utveckling.

Ett bra underlag för tillgänglighetsarbetet är Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet – riv hindren. Riktlinjerna hänvisar till webbriktlinjer.se för tillgänglig webb.


Från och med 2017 innehåller lagen om offentlig upphandling följande skrivning: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” Den europeiska standarden EN 301 549 handlar om just tillgänglighetskrav vid upphandlingar.

Under 2018 ska alla EU-länder ha infört reglering som uppfyller EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Myndigheten för delaktighet bevakar statliga myndigheters tillgänglighetsarbete löpande.

Vissa krav berör även andra aktörer

Sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform enligt Diskrimineringslagen. Detta berör inte bara offentliga aktörer, utan även många andra.

Men kom ihåg att det oavsett lagkrav finns många andra argument för tillgänglighet.