Språkrelaterad reglering

Språket är centralt för digital tillgänglighet, men har en något undanskymd roll i tillgänglighetsstandarden WCAG. Vägledningen går därför längre och många webbriktlinjer handlar om språk. Dessa knyter an till flera olika lagar. Vi kan inte här redovisa all reglering på området men ger en kortfattad introduktion.

Klarspråk

Myndigheter och offentliga organisationer ska följa språklagen, vilken säger att såväl det skriftliga som muntliga språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det kravet gäller alla språk som används på webbplatsen, inte bara svenska.

Enligt Språklagen är myndigheter skyldiga att kommunicera på enkel och begriplig svenska i både direkt kommunikation och allmän information. Det gäller exempelvis på webben, i e-post, chattar eller sms. Likaså bör även webbadresser och e-postadresser vara på svenska. Detta hindrar inte att man därutöver har webbadresser och e-postadresser på andra språk, om målgrupperna har behov av det.

Minoritetsspråk

När det gäller de nationella minoritetsspråken finns det bestämmelser i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk om rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, och finska och samiska vid skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän liksom med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen. I kontakt med personer med andra minoritetsspråk ska myndigheterna enligt förvaltningslagen tolka och översätta när det behövs.

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är formellt inte ett nationellt minoritetsspråk i svensk lagstiftning, men har i praktiken motsvarande ställning i språklagen. Eftersom många döva och hörselskadade lärt sig svenska som andraspråk eller främmande språk rekommenderar vi att myndigheter och offentliga organisationer har information på svenskt teckenspråk på sina webbplatser.

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
3 R62 Gör texterna överskådliga
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
Exportera urval som csv