Testa med användare

Genom att löpande följa upp och utvärdera hur webbplatsen används skapar du förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar. En metod för detta är olika former av användningstester. Du kan  genomföra användningstester både under prototypning, design och utvecklingen av en produkt eller tjänst, och på en befintlig webbplats.

Vid ett användningstest utvärderar man en produkt eller tjänst genom att analysera hur användare utför uppgifter på en prototyp eller en befintlig tjänst eller webbplats. Målet med användningstestet är att identifiera användbarhetsproblem i syfte att förbättra produkten eller tjänsten.

Det finns många fördelar med användningstester, bland annat:

  • Du identifierar användbarhetsproblem på ett tidigt stadium.
  • De största hindren identifieras och kan fixas till.
  • Du får konkreta uppslag till hur du kan lösa problem och förbättra din produkt eller tjänst.

Följ upp hur webbplatsen används får du fler konkreta rekommendationer kring användningstester

Se även Testa och utvärdera designförslag och temasidan om användarcentrerad utveckling.