Testa och utvärdera designförslag

Den tredje fasen i många användarcentrerade arbetssätt är att testa och utvärdera designförslagen. Ordna helst tester och utvärderingar flera gånger under er arbetsprocess, allt eftersom ni utvecklar designen.
Med test menar vi användningstest, där användare testar en prototyp, genom att utföra en eller flera uppgifter. Med utvärdering menar vi att man presenterar ett designförslag för någon, som ger synpunkter. Det kan vara en användbarhetsexpert som gör en expertutvärdering, eller en fokusgrupp som har synpunkter på förslaget i en workshop.


Rekommendationer för att testa och utvärdera designförslagLänk hit

  • Låt användare testa prototyper med designförslag, se Ta fram designförslag.
  • Låt en expert eller en fokusgrupp ge synpunkter på designförslag.

Kort om utvärdering av prototyper och designförslagLänk hit

Ni kan ha olika syften med testet beroende på vilken detaljnivå ett designförslag har. För ett konceptuellt designförslag vill ni kanske kontrollera att användare förstår navigeringen. Ett detaljerat designförslag kan senare testas med slutanvändare, som får arbeta igenom en uppgift från start till mål.

Det finns många olika varianter av tester och utvärderingar. Alla fyller olika mål och syften. Men alla syftar i slutändan till att säkerställa att ni bygger rätt produkt, och att ni i ett tidigt skede kan hitta fel och brister. Ju tidigare ni upptäcker fel och brister, desto större är chansen att ni kan åtgärda dem. Det blir dessutom oftast dyrare att åtgärda problem ju längre ni har kommit i utvecklingsprocessen.

I artikeln Följ upp hur webbplatsen används finns en beskrivning på hur ni kan genomföra användningstest och hur en expertutvärdering fungerar.


Stäm av resultatet av utvärderingen med ansvarigaLänk hit

Till sist är det dags att återkoppla resultatet av utvärderingen till uppdragsgivaren, som beslutar om nästa steg.

Ge de ansvariga beslutsunderlag, till exempel uppgifter om hur väl designförslaget uppfyller användarmålen enligt de senaste testerna, och en beskrivning av nya användarbehov som ni har upptäckt sedan den senaste avstämningen.
Om designförslaget ska omarbetas behövs ett beslut om vilka faser ni ska gå igenom igen.


FördjupningLänk hit

Se även: