Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem

Den första fasen i många användarcentrerade arbetssätt är att göra en användningsanalys, där ni kartlägger målgrupperna och behoven. Användningsanalysen är grunden för att ni ska kunna skapa en användbar webbplats med funktioner som blir använda.


Rekommendationer för att analysera användningenLänk hit

  • Kartlägg målgrupperna
  • Undersök i vilka sammanhang webbplatsen kommer att användas
  • Identifiera användarnas mål och behov
  • Dokumentera analysen, till exempel i personas

Kort beskrivning av aktiviteternaLänk hit

Här följer en mycket kort beskrivning av aktiviteterna. I många fall kan ni utföra flera av aktiviteterna vid samma tillfälle.

Semistrukturerade djupintervjuer, observationer eller fokusgrupper är vanliga metoder för att skaffa sig underlag för analyserna.

Kartlägg målgrupperna

Börja med att identifiera, analysera, kategorisera, prioritera och beskriva målgrupperna. Att arbeta med målgrupper på ett genomtänkt sätt är grunden för att skapa en användbar webbplats. Se till att ni har goda kunskaper om era målgrupper, deras beteenden, behov, kompetens och i vissa fall även yrkesroll.

Undersök i vilka sammanhang webbplatsen kommer att användas

Identifiera och analysera de sammanhang där er kommande tjänst eller funktion är tänkt att användas. Genom analysen får du kännedom om avgörande faktorer som påverkar användbarheten, till exempel hur mycket tid användarna lägger på att utföra uppgiften, om de gör andra saker samtidigt eller om tjänsten löser ett problem som är ett steg i en längre process.

Identifiera användarnas mål och behov

Du behöver också identifiera vilka mål användarna har med att besöka webbplatsen och de behov som finns kopplade till det, så att ni kan utveckla en webbplats som stödjer behoven. Ta till exempel reda på varför de kommer till webbplatsen, vilka problem de har som tjänsten ska hjälpa till att lösa, vad de vill göra på webbplatsen och vilken information som krävs för att de ska kunna slutföra sina uppgifter.

Dokumentera analysen, till exempel med personas

Till sist behöver du kunna presentera det ni kommit fram till i analysen. Ett vanligt sätt att beskriva målgrupperna, deras behov och användningsmål är att ta fram personas. Syftet med personas är att skapa realistiska fiktiva beskrivningar av användarna som är lätta för alla inblandade att ta till sig.

Personas skapas utifrån kunskap om faktiska användare med hjälp av intervjuer, besöksstatistik och sökord. Till skillnad från målgrupper brukar personas byggas upp och grupperas efter användarnas behov och vad de vill utföra på webbplatsen snarare än demografiska målgrupper.

Nedan finns förslag på innehåll i en enkel persona.

Isak Engman

Isak Engman

Journalist på kvällstidning

Behov

Arbetar med tekniknyheter på stor kvällstidning. Vill hänga med varje dag i vad som händer i branschen. Han behöver både snabba uppdateringar och en trovärdig källa att hänvisa till.

Kompetens

Hög teknisk kompetens. Behöver inte förklaringar på facktermer exempelvis. Har inte nytta av information som är allt för grundläggande utan vill gå mer på djupet.

Jag vill hålla mig uppdaterad om nyheter i branschen varje dag

Nästa steg i många användarcentrerade metoder är att ta fram designförslag.


FördjupningLänk hit

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram Innovationsguiden som har en steg-för steg-guide som mer i detalj går in på hur ni bland annat kan undersöka användarnas behov. 

Innovationsguidens sex steg

På Usability.gov finns en sida som heter User Research Basics. Där finns en lista på olika metoder som kan användas i analysarbete. Listan är på engelska. Observera att den webbplatsen inte uppdateras längre, men listan finns kvar.