Följ upp hur webbplatsen används

En förutsättning för att upprätthålla en bra webbplats med hög användbarhet på funktionalitet och innehåll är att löpande följa upp och utvärdera hur den används.

Några vanliga metoder för uppföljning är användningstester, expertutvärderingar, trafik- och sökordsanalys.


Rekommendationer för uppföljning och utvärderingLänk hit

 • Genomför uppföljning och utvärdering med jämna mellanrum när en webbplats är i förvaltningsfasen för att ständigt förbättra och anpassa webbplatsen efter användarnas behov.
 • Kombinera olika metoder för att få bra överblick.
 • Se till att kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet.

Några vanliga metoder för uppföljning Länk hit

 • användningstester
 • expertutvärdering
 • trafikanalys
 • sökordanalys
 • A/B-tester och multivariabla tester

Användningstester

 • Genomför användningstester med jämna mellanrum.
 • Testa med användare från de mest prioriterade målgrupperna. Utför även tester med personer med funktionsnedsättning och andra med särskilda behov.
 • Genomför användningstester redan under utvecklingsfasen, gärna på ett tidigt skede. Se artikeln Testa och utvärdera designförslag.

Börja med att definiera vilka uppgifter som ska testas på webbplatsen och vad som krävs för att testet ska anses lyckat. Exempelvis: fyra av sex användare ska klara av att lämna sin deklaration på webbplatsen eller fem av sex besökare ska hitta kontaktuppgifter inom 60 sekunder.

Användningstester ska genomföras med riktiga användare och realistiska uppgifter. Det är vanligt att testerna utförs individuellt med varje testperson. Under testet uppmanas testpersonen att tänka högt medan hen gör uppgifterna så att testledaren bättre ska förstå varför hen interagerar som hen gör med webbplatsen.

Du behöver inte ha någon avancerad utrustning för att genomföra användningstester. Du kommer långt genom att enbart sitta bredvid och observera testpersonen och ta anteckningar. Det går också att genomföra användningstester på distans med hjälp av digitala verktyg.

Att göra ett begränsat test är bättre än att inte göra något test alls. Det är till exempel bättre att utvärdera användbarheten med ett fåtal användare än med inga alls.

Expertutvärdering

En expertutvärdering innebär att en eller flera personer/experter gör en översyn av webbplatsen eller delar av webbplatsen för att kartlägga potentiella användbarhetsproblem och föreslå åtgärder för hur problemen kan lösas. Det går inte att ersätta användningstester med en expertutvärdering, men det kan vara ett bra komplement, exempelvis i ett startskede vid en större förändring på en webbplats eller för att identifiera olika problemområden på webbplatsen.

Vid en expertutvärdering går man igenom både webbplatsens innehåll och utformning för att se hur väl den stödjer målgruppernas behov och för att försäkra sig om att den följer standarder. Det är också vanligt att granskarna ställer de frågor som de tror att användarna har samtidigt som de utför de vanligaste uppgifterna på webbplatsen för de mest prioriterade målgrupperna.

En expertutvärdering resulterar i ett antal förslag på åtgärder.

Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteende regelbundet

Att analysera trafiken på webbplatsen och användarnas sökbeteenden är ett bra sätt att löpande utvärdera innehållet och samtidigt få en bättre förståelse för hu era användare rör sig på webbplatsen.

Kom ihåg att resultatet och siffrorna från en trafikanalys inte kan användas som en absolut sanning utan bör kombineras med andra former av utvärderingar. Insamlingsmetoderna innehåller alltför många osäkra faktorer för att tolkas bokstavligt.

Med hjälp av besöksstatistik går det bland annat att se och analysera:

 • Hur användarna rör sig på webbplatsen. Detta underlättar förståelse av hur webbplatsen används i praktiken.
 • Vilka sökord användarna matar in i sökfunktionen. Det ger information om vad de förväntar sig att hitta på webbplatsen och vilka ord de föredrar att använda. Använd samma ord och uttryck i menyer och övriga texter.
 • Hur stor genomslagskraft olika aktiviteter har, till exempel kampanjer eller utbildningar.
 • Vilka ord användarna har sökt på i externa sökmotorer innan de hittade till webbplatsen, och vilka relaterade termer som är vanliga sökord. Det senare hittar du till exempel med hjälp av verktyget Google Trends. Det ger dig större möjlighet att låta fler nyckelord ge sökträff.
 • Vilka sidor på webbplatsen som genererar felrapporter (404, 500 med mera).
 • Vilka sidor som länkar till er (referers). På så vis kan du hitta aktörer som är intresserade av er. Men se upp, var försiktig när du klickar på länkarna. Det används ibland som ett sätt att locka webbansvariga att besöka infekterade sidor.

Kom ihåg att redovisa separat eller räkna bort ur statistiken de besök som görs från er egen organisation och från sökmotorernas robotar. Robotar utgör ibland en betydande andel av trafiken.

Glöm inte bort att följa regleringen om kakor, om verktyget för webbanalys använder sådana eller jämförbar teknik. Se avsnittet om samtycke till kakor i webbriktlinje R20.

A/B-tester och multivariabla tester

A/B-tester och multivariabla tester är tekniker som kan användas för att jämföra olika varianter av ett flöde med varandra. A/B-tester är antagligen den vanligaste metoden för webbplatser, och innebär att man testar två olika varianter av en sida, eller en del av en sida, för att se vilken variant som fungerar bäst för användarna. I multivariabla tester skapar man flera varianter av en eller flera sidor, som sedan varvas i själva testet. Då kan man testa många olika varianter och kombinationer. För ett statistiskt säkert resultat krävs ett stort antal besök.


TerminologiLänk hit

Inom webbanalys och sökmotoroptimering, engelskans web analytics och search engine optimization, finns en mängd termer som kan vara värda att nämnas.

Termen SEO, search engine optimization, används ofta även på svenska för sökmotoroptimering eller sökoptimering, både när man pratar om analys av den externa söktrafiken till webbplatsen, och inom webbplatsen – så kallad intern sökanalys.

När man pratar om att mäta kampanjer, flöden eller händelsekedjor på webbplatser brukar man använda termerna funnel, sales funnel eller tratt på svenska när man mäter en tänkt exakt väg som användarna bör gå på sin väg mot konverteringen. Man lägger in den tänkta vägen i statistikverktygets funnel och kan sedan se var på vägen flest besökare lämnar webbplatsen eller hoppar av flödet för att analysera vilka sidor som behöver förbättras.