Följ standarder för tillgänglighet

Digital service ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. I offentlig sektor kräver DOS-lagen att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. På egen hand är dessa principer inte så lätta att tillämpa, men de konkretiseras i standarderna EN301549 och WCAG, som presenteras på den här sidan.


Rekommendationer om basnivå för tillgänglighetLänk hit

Följ standarden EN301549

Det rekommenderade sättet att uppnå principerna är att följa relevanta delar av den europeiska standarden EN301549. Denna innebär, med några tillägg, att följa den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) på nivån AA.

Webbriktlinjer förklarar kriterierna

På den här webbplatsen finns 59 webbriktlinjer som förklarar och exemplifierar kriterierna i EN-standarden (inklusive 50 från WCAG) som är relevanta när DOS-lagen ska tillämpas på webben.

Överträffa gärna standarderna

Standarderna är basnivå för lagstiftning, men överträffa minimikraven när era målgrupper har behov av det.Följ relevanta delar av den europeiska standarden EN301549Länk hit

Det finns många fördelar med tillgängligt webbinnehåll och i offentlig sektor är detta ett krav enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Flera andra sektorer kommer att få liknande lagkrav om inom några år.

Enligt föreskrifterna om digital offentlig service från DIGG kan du uppfylla kraven genom att följa relevanta kriterier i den europeiska standarden EN301549, version 3.2.1 (pdf).

EN-standarden är relevant vid upphandling av all informations- och kommunikationsteknik, och innehåller därför bland annat tillgänglighetskrav för hårdvara och kategorisering av användningssituationer med olika funktionsförmågor. Men de kriterier som är relevanta för DOS-lagens tillgänglighetskrav på appar och webbinnehåll (inklusive exempelvis pdf-dokument) utgörs främst av hänvisningar till WCAG.

Standarden en301549 innehåller dels WCAG nivå AA, dels några ytterligare krav för webb respektive app. WCAG i sin tur tar upp de fyra principerna möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.
En schematisk beskrivning av de delar av standarden EN301549 som är relevanta för DOS-lagen. De flesta är kriterier från WCAG, men det finns också några ytterligare krav.Följ standarden WCAG åtminstone till nivå AALänk hit


Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Standarden är framtagen av World Wide Web Consortium (W3C) och sammanställer kunskaper från ett stort antal användare och experter. Den innehåller 78 kriterier som är indelade i tretton riktlinjer som i sin tur kategoriseras inom fyra övergripande principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Så här följer du WCAG 2.1

standarddokumentet (liksom den svenska översättningen av WCAG 2.0) kan upplevas lite svårtolkat har vi, efter samråd med W3C, valt att publicera förenklade beskrivningar av WCAG-kriterierna med förklarande text, illustrationer och exempel. Varje sådan webbriktlinje innehåller citat från standarden, och länkar vidare till W3Cs förklaringar och lösningsförslag. I dagsläget finns sådana förenklingar av alla kriterier i WCAG 2.1 på nivå A och AA. Dessa riktlinjer finns även i form av en checklista.

Det finns även introduktionsmaterial på engelska från W3C om hur man kommer igång med webbtillgänglighet och WCAG och en snabbreferens över kriterier och lösningsförslag. Den presenterar bland annat tekniker och kodexempel för hur man kan uppfylla de olika riktlinjerna och hur man kan mäta att de är implementerade.

Nivåer i WCAG

Kriterierna i WCAG är indelade i tre olika nivåer:

  • Nivå A är den lägsta ambitionsnivån, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå.
  • Nivå AA är grunden för tillgänglighetskraven i EN-standarden och därmed för lagkrav i EU. När vi skriver WCAG 2.1 nivå AA ingår både kriterier på nivå A och på nivå AA.
  • Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån. Överväg att uppfylla även dessa kriterier.

Ytterligare information om nivåerna i WCAG (på engelska) finns i hos W3C.Nya versioner av standarder och regleringLänk hit

Den senaste versionen av EN301549 har nummer 3.2.1 (pdf) och standarden uppdateras fortfarande för att kunna användas i en eventuell uppdaterad lagstiftning. Föreskrifterna om digital offentlig service från DIGG förtydligar dessutom att det just nu är version 3.2.1 av standarden (pdf) som gäller. Den bygger på
WCAG version 2.1, som blev en färdig standard (W3C Recommendation) den 5 juni 2018.

Standarden är framtagen av de tre europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI, delvis med finansiering och mandat (pdf) från EU för att kunna användas som grund för lagstiftning.

WCAG version 2.2 förväntas bli den officiella rekommendationen från W3C inom kort (gissningsvis i början av 2021). Troligen kommer en uppdaterad version av EN301549 några månader senare som harmonierar med WCAG 2.2, och om en eventuell sådan version publiceras i Official Journal från EU så kommer på sikt troligen uppdaterade föreskrifter från DIGG som hänvisar till denna.

Parallellt med detta pågår ett arbete med en kommande WCAG 3. Den specifikationen innebär en större omarbetning av standarden. Även om användarnas behov av tillgänglighet förändras ganska långsamt – inga omvälvande förändringar av rekommendationerna förväntas alltså – så kan dokumentets upplägg och formuleringar komma att förändras radikalt. Det finns redan ett första utkast till WCAG 3, men arbetet beräknas inte vara färdigt förrän tidigast 2023.


Mätbarhet: validera och granskaLänk hit

Utvärdera tillgänglighet med en kombination av manuell och automatiserad granskning, eftersom tillgängligheten även avgörs av många faktorer som inte kan kontrolleras automatiskt. Glöm inte bort att det kan finnas hinder som inte går att hitta med hjälp av checklistor och standarder. Därför är det viktigt att ha ett användarcentrerat arbetssätt och att ta del av användares synpunkter.


Terminologi Länk hit

På engelska heter tillgänglighet accessibility. Det förkortas ibland a11y, där 11 är antalet tecken mellan a och y. (På svenska förekommer på motsvarande sätt förkortningen t12t, men den är inte lika vanlig.) WCAG är vad som brukar kallas för webbstandard och är en rekommendation från Worldwide Web Consortium (W3C). WCAG har tagits fram i arbetsgruppen Web Accessibility Initiative (WAI).

Webbdirektivet kallas ibland även webbtillgänglighetsdirektivet (på engelska ”web accessibility directive”) och det händer att dessa förkortas Wtd respektive WAD.