Nätverksträff i MITT hos Kammarkollegiet

Den 27 maj 2019 träffades medlemmar i samverkansgruppen MITT hos Kammarkollegiet i Stockholm. Värdarna presenterade relevant information om flera av sina verksamhetsområden. Träffen livesändes och de flesta presentationer kan ses i efterhand här.

Presentationer

Bland talarna fanns representanter från Kammarkollegiet samt Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Test av undertextning och syntolkning

Post- och telestyrelsen bekostade livesändningen och inspelningen. PTS valde att beställa live-undertextning och -syntolkning. De undertexter och den syntolkning som kan ses i filmerna är de original som producerades på plats. PTS har medvetet undvikit att redigera undertexterna ytterligare, för att tittaren ska få en klar bild av hur livetextning och syntolkning kan uppfattas. Undertexter som görs är lite fördröjda jämfört med efterproducerade undertexter. Det kan även finnas stavfel eller andra fel, eftersom den som textar inte alltid hinner rätta felen. Fördröjningen borde relativt enkelt kunna åtgärdas i efterproduktionen, medan korrigering av textinnehållet kan kräva lite mer efterarbete.
De krav som finns för presumtion om överensstämmelse med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service anges i bilaga A i standarden EN 301549. Krav för webbvideo är att det ska syntolkas samt att motsvarande information som förmedlas i filmen ska finnas i text, vilket i regel innebär att filmen ska undertextas. Det finns även krav att undertexter och syntolkning ska vara synkroniserat med det ljud- eller bildinnehåll som representeras. Troligen uppfyller alltså inte undertextning som gjorts live kravet på synkronisering. Detta borde kunna åtgärdas med tekniska verktyg.
Kraven på undertexter och syntolkning gäller webbvideo som publiceras efter den 23 september 2020.