Webbdirektivet – översikt

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. Senast den 23 september 2018 ska lagarna finnas på plats i medlemsstaterna.

Här är en förenklad sammanfattning av direktivet.

Vilka omfattas av de kommande lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Vilka är kraven?

De aktörer som omfattas ska, i grova drag:

 1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  • När det finns en harmoniserad europeisk standard (HEN) så förutsätts sajterna uppfylla kraven om de följer den standarden. Det pågår ett arbete med en sådan standard, som förväntas bli klar under 2018 och då motsvara ungefär den likaså nya version 2.1 av WCAG.
  • I väntan på HEN räcker den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Detta innebär för webbplatser att de ska följa webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.0 nivå AA. Detta har Vägledningen för webbutveckling rekommenderat sedan 2012, men snart blir det alltså ett lagkrav.
  • EU-direktivet gör några undantag, men exakt vilka undantag (eller tillägg) som ska gälla i Sverige är ännu inte helt klart.
 2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
 3. Regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande (enligt en mall som EU-kommissionen ska ta fram), som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som ska ha tillsynsansvar.

Enligt regeringens förslag om införande av webbdirektivet ska regeringen eller en myndighet som regeringen utser komma med föreskrifter som närmare anger vad som ska gälla i Sverige.

När börjar kraven gälla?

Följande datum finns angivna i webbdirektivet:

 • Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende media (video mm) berörs från och med den 23 september 2020.
 • Publika appar berörs från och med 23 juni 2021.

Observera att nya upphandlingsregler infördes i januari 2017, som ställer ungefär samma krav då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer.

2018-03-12: Regeringskansliet har publicerat en nyhet som berör införandet: Sent genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet påverkar inte när direktivets krav börjar gälla.

Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser.

Genomförande i Sverige

2017-11-28 publicerades regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.

2018-06-14 överlämnade regeringen sin lagrådsremiss om genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet till Lagrådet. Däri föreslås att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska träda ikraft den 1 januari 2019.

Hur kan jag lära mig mer?

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
1 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
1 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
1 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 R1 Följ WCAG 2.1 nivå AA
1 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
1 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
1 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv