Webbdirektivet – översikt

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. Senast den 23 september 2018 ska lagarna finnas på plats i medlemsstaterna.

Här är en förenklad sammanfattning av direktivet.

Vilka omfattas av de kommande lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven.

Vilka är kraven?

De aktörer som omfattas ska:

  1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, så att de uppfyller den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Detta innebär för webbplatser att de ska följa webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.0 nivå AA. Detta har Vägledningen för webbutveckling rekommenderat sedan 2012, men snart blir det alltså ett lagkrav. EU-direktivet gör några undantag, men vilka undantag (eller tillägg) som görs i svensk lag är ännu oklart.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande (enligt en mall som EU-kommissionen ska ta fram), som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som ska ha tillsynsansvar.

De nationella lagarna kan komma att ställa ytterligare krav, men ovanstående minimikrav ska vara gemensamma för hela EU.

När börjar kraven gälla?

  • Nya webbplatser ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende media (video mm) ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2020.
  • Publika appar ska uppfylla kraven från och med 23 juni 2021.

Observera att nya upphandlingsregler infördes i januari 2017, som ställer ungefär samma krav då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer.

Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser.

Genomförande i Sverige

2017-11-28: Nu finns regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet publicerat. Remisstiden går ut den 27 februari 2018.

Hur kan jag lära mig mer?

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 A R5 Skriv tydliga länkar
1 AA R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 AA R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 AA R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 A R84 Se till att koden validerar
1 A R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 A R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 A R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 A R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 AA R119 Texta direktsändningar
1 AA R120 Syntolka videoinspelningar
1 A R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 A R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 AA R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 AA R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 A R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 A R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 A R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 A R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 A R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
1 AA R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 A R141 Ange sidans språk i koden
1 AA R142 Ange språkförändringar i koden
1 A R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 AA R146 Benämn funktioner konsekvent
1 AA R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 AA R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
Exportera urval som csv