Webbdirektivet – översikt

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. Senast den 23 september 2018 ska lagarna finnas på plats i medlemsstaterna.

Här är en förenklad sammanfattning av direktivet.

Vilka omfattas av de kommande lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven.

Vilka är kraven?

De aktörer som omfattas ska:

  1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, så att de uppfyller den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Detta innebär för webbplatser att de ska följa webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.0 nivå AA. Detta har Vägledningen för webbutveckling rekommenderat sedan 2012, men snart blir det alltså ett lagkrav. EU-direktivet gör några undantag, men vilka undantag (eller tillägg) som görs i svensk lag är ännu oklart.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande (enligt en mall som EU-kommissionen ska ta fram), som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som ska ha tillsynsansvar.

De nationella lagarna kan komma att ställa ytterligare krav, men ovanstående minimikrav ska vara gemensamma för hela EU.

När börjar kraven gälla?

  • Nya webbplatser ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende media (video mm) ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2020.
  • Publika appar ska uppfylla kraven från och med 23 juni 2021.

Observera att nya upphandlingsregler infördes i januari 2017, som ställer ungefär samma krav då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer.

Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser.

Hur kan jag lära mig mer?

Relaterade riktlinjer

Relaterade riktlinjer saknas