Krav i EN 301549 utöver WCAG 2.1 AA

Inledning

Detta är en genomgång av de krav som listas i annex A i EN 301549 v2.0.2 som inte utgör WCAG 2.1 AA (kapitel 9 i EN 301549). Genomgången har gjorts i samarbete mellan Post- och telestyrelsen och DIGG är ett första utkast till vägledning om hur kraven kan tolkas i förhållande till ”DOS-lagen” (sfs 2018:1937).

DIGG tar gärna emot synpunkter på denna tolkning, t.ex. genom kommentarsfunktionen på denna sida.

En väsentlig skillnad mellan de krav som listas i denna pm och kraven i WCAG 2.1 är att det saknas internationell vägledning om hur dessa krav ska tolkas medan WCAG-kraven illustreras med exempel och stöd för att förstå kraven.

Bakgrund

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service måste statliga myndigheter, kommuner, landsting och en del andra organisationer som ägs av eller finansierar av det offentliga göra sina webbplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att webbplatserna ska vara begripliga, hanterbara, uppfattbara och robusta. Av lagen och det tillhörande regelverket framgår att ett sätt att uppfylla kraven är att webbplatserna efterlever kraven i EN 301549 Annex A. Annex A innehåller två tabeller, varav den första listar de krav i standarden som ska efterlevas för att webbplatser ska bedömas klara kraven i DOS-lagen. Den andra tabellen listar krav som gäller för att mobila applikationer ska bedömas klara kraven i DOS-lagen.

Hur EN 301549 och standarden för webbtillgänglighet WCAG förhåller sig till varandra

Kapitel 9 i EN 301549 innehåller samtliga WCAG-kriterier på nivå A och AA. Numreringen av kraven i kapitel 9 i EN 301549 matchar numreringen av kriterierna i WCAG. Skillnaden är att numren i EN-standarden föregås av en nia. T.ex. är kravet i avsnitt 9.1.3.4 Orientation i EN 301549 att en webbsida ska uppfylla kriteriet 1.3.4 i WCAG.

I EN 301549 annex A framgår att fler krav än WCAG 2.1 A och AA behöver uppfyllas för att en webbsida med säkerhet ska klara kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här följer en kort sammanfattning av respektive krav som finns utöver WCAG 2.1 A och AA och vad de kan innebära när de tillämpas för en webbplats eller mobil applikation.