Krav i EN 301549 kapitel 11

Kraven i det här kapitlet är skrivna för att tillämpas för mjukvara. Eftersom standarden är tänkt att användas även för andra ändamål än som krav för DOS-lagen så I kapitlets inledning, 11.0, anges att kapitlet är tillämpligt för:

  • Plattformsmjukvara, där mobila appar ingår
  • Mjukvara som har ett användargränssnitt inklusive mjukvarans innehåll som t.ex. textinformation, video.
  • Publikationsverktyg, t.ex. CMS:er. DOS-lagen innebär inte krav att CMS:er ska vara tillgängliga. Åtminstone har regeringen gjort den tolkningen i förarbetena till lagen, när de argumenterar för att interna administrativa system inte omfattas.
  • Mjukvara som fungerar som hjälpmedel.

11.6.2 No disruption of accessibility features

Kravet anger att mjukvara med användargränssnitt inte ska störa eller blockera tillgänglighetsfunktioner i användarens system, såvida användaren inte begär det. Kravet är formulerat för att kunna appliceras även på andra system än webb och mobila appar. När det tillämpas för DOS-lagens krav får vi anta att den typen av system, ”platform”, som avses är webbläsare (med eller utan tilläggsfunktioner och hjälpmedel) respektive mobiltelefonernas operativsystem.

Det här kravet är lite vidare formulerat än många av de övriga kraven i standarden. Flera av de övriga kraven syftar dock till detta och det här kravet kan ses som övergripande och fungera som en säkerhet där ny teknik eller en oförutsedd implementering följer de övriga kraven men ändå ”råkar” störa en tillgänglighetsfunktion i användarens webbläsare, hjälpmedel eller mobiltelefon.

11.7 User preferences

Kravet gäller mjukvara och innebär att inställningar användaren gjort i webbläsare eller operativsystem ska bibehållas i tillräckligt många arbetsformer. Det gäller inställningar för färger, typsnitt, kontraster, textstorlek, och fokusmarkör.

Oklarheter i kravet är bl.a. hur många arbetsformer som är tillräckligt för att kravet ska vara uppfyllt, dels när kravet är applicerbart för webbsidor. Dessutom tillhör kravet standardens avsnitt 11, som enligt inledningen av avsnittet inte är applicerbart på webbsidor (avsnitt 11.0). Däremot är det applicerbart på mjukvara, så det borde omfatta webbapplikationer som är avsedda att köras och visas i användarens webbläsare.

Avsnitt 11.8

DOS-lagen omfattar webbinnehåll och appar men enligt förarbetena inte de system som används för produktion av webbinnehåll eller appar, bl.a. CMS:er (Content Management Systems). Kraven i avsnitt 11.8 avser verktyg för att skapa innehåll och när kraven ska tillämpas för webb och appar som omfattas av DOS-lagen innebär det att webb- eller app-baserade verktyg för att skapa innehåll behöver uppfylla kraven.

Exempel på sådana verktyg som omfattas är formulär med redigeringsmöjligheter där användaren skapar innehåll som presenteras för användaren på skärmen eller där användaren kan exportera det skapade innehållet till dokument. Ett annat exempel på verktyg med sådan funktionalitet är Google Docs och Microsoft Office 365 – webbaserade verktyg för att skapa dokument.

11.8.1 Content technology

De efterföljande kraven i avsnitt 11.8 är tillämpliga såvida det format som redigeringsverktyget producerar stödjer tillgänglighetsformatering. Om redigeringsverktyget skapar t.ex. html- eller pdf-dokument så ska kraven alltså efterlevas, men om det skapas oformaterade textfiler behöver kraven inte efterlevas.

11.8.2 Accessible content creation

Redigeringsverktyg ska underlätta och vägleda att användare producerar innehåll som följer kraven i avsnitt 9 för webbdokument och 10 för dokument. Det innebär i princip att WCAG 2.1 nivå AA ska vara uppfyllt för webbinnehåll som produceras och WCAG 2.1 AA med några undantag för dokument.

Det finns en informativ not till kravet som anger att det kan krävas kompletterande verktyg för att skapa tillgängligt innehåll. För en webbapplikation- eller mobil app som omfattas av DOS-lagen bör troligen kravet i första hand tolkas som att användaren utan hjälp av andra verktyg kan skapa tillgängligt innehåll.

11.8.3 Preservation of accessibility information in transformations

Om ett redigeringsverktyg strukturerar om innehåll eller omformaterar till annan kod ska tillgänglighetsdata inte tas bort. Det gäller såvida det nya formatet stödjer de tillgänglighetsdata som originalinnehållet har.

Exempel på omstrukturering är när innehållsformatet är detsamma, men t.ex. tabeller omstruktureras eller när dokument styckas upp i flera olika dokument.

11.8.4 Repair assistance

Om redigeringsverktyget har inbyggd funktionalitet för att kontrollera tillgängligheten i det innehåll som produceras så ska det också föreslå korrigeringar för att möta kraven på tillgänglighet i avsnitt 9 (webb) eller 10 (dokument) i EN 301549.

11.8.5 Templates

Ett redigeringsverktyg som har mallar för att skapa innehåll ska ha minst en mall som underlättar för användaren att skapa tillgängligt innehåll.

Exempelvis kan mallar med förformaterade rubriker m.m. ha korrekt kodning för rubrikstrukturer.