Krav i EN 301549 kapitel 5

5.2 Activation of accessibility features

Kravet kan tyckas vara självklart: En viss typ av tillgänglighetsfunktionalitet får inte ”låsas in” så att en användare som behöver funktionaliteten inte kan få tillgång till den.

Ett exempel på när kravet inte tillgodoses är när en webbsida innehåller en syntolkad film. Om syntolkningen inte kan aktiveras via tangentbordet kan inte t.ex. en blind person få tillgång till den syntolkade filmen. Ett annat exempel är om en användare kan välja mellan att få två bilder presenterade för sig och den ena visar innehåll som kan utläsas av personer med färgblindhet. Om funktionen för att välja bild fungerar så att inte personer med färgblindhet kan välja så är kravet inte uppfyllt.

Det framgår inte vad ”documented” betyder i det här kravet. Det kan innebära ”allmänt känt” eller att det ska vara dokumenterat av den offentliga aktören, eller att det handlar om tillgänglighets-API:er i användarens operativsystem. I och med att offentliga aktörer omfattas av DOS-lagen så ska deras webbplatser och mobila applikationer vara tillgängliga, vilket i sig innebär att de har dokumenterade tillgänglighetsfunktioner. Däremot är det inte tydligt om kravet avser tillgänglighetsfunktioner i bemärkelsen grundläggande tillgänglighetsfunktionalitet – det kan avse funktionalitet som tillhandahålls som specialfunktioner.

5.3 Biometrics

Kravet innebär att det måste finnas alternativa sätt att kontrollera eller identifiera sig om det finns en biometrisk funktion som kräver en viss biologisk egenskap. Exempel på biometriska funktioner är fingeravtrycksläsning, ansiktsigenkänning eller styrning med hjälp av huvudrörelser som läses av med kamera.

Exempel på när kravet inte uppfylls: om det enda sättet att identifiera sig mot en tjänst är att använda fingeravtrycksläsare.

I princip uppfylls kravet genom WCAG 2.1 AA, bl.a. eftersom det ska gå att navigera med tangentbord eller andra styrdon.

Möjlig problematik finns i e-identifieringssammahang. Det är ännu inte fastställt om BankID och andra e-legitimationstjänster omfattas av direktivet. De omfattas däremot av eIDAS-förordningen som har krav på att betrodda tjänster och slutanvändarprodukter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning om det är möjligt. Huruvida BankID och andra e-legitimationer som används för identifiering och signering hos offentliga aktörer är betrodda tjänster eller slutanvändarprodukter har ännu inte utretts.

5.4 Preservation of accessibility information during conversion

Om en webbsida gör om informationsinnehåll som på något sätt innehåller tillgänglighetsdata måste tillgänglighetsdatan bibehållas i det nya formatet.

Exempel på vad kravet kan innebära: Om det på en webbsida finns en funktion för att exportera innehåll på en tillgänglig webbsida till en pdf-fil behöver den pdf-filen också vara tillgänglig, åtminstone så att den metadata som behövs för att webbsidan ska vara tillgänglig också finns i pdf-filen.

Detta borde inte vara något problem så länge en webbsida eller mobil app efterlever övriga krav. Allt innehåll på en webbsida ska vara tillgängligt och då gäller kravet, oavsett om innehåll konverterats innan användaren får tillgång till det eller ej.

5.5.1 Means of operation

Kravet innebär att knappar och andra typer av kontroller som kräver att användare greppar, nyper eller vrider på kontrollen ska kunna aktiveras även på andra sätt.

Det här kravet är med största sannolikhet uppfyllt på en webbsida eller i en mobil app när kraven motsvarande WCAG 2.2.1 Keyboard är uppfyllda (9.2.2.1 respektive 11.2.2.1). Det kravet innebär att det ska vara möjligt att använda all funktionalitet hos en webbsida eller i appen med hjälp av tangentbordet. Däremot kan kravet 5.5.2 ge viss vägledning och mana till eftertanke om att det kan besvära med knappar och kontroller som kräver grepp, nypande eller vridande. Även om kravet att allt ska kunna användas med tangentbord är uppfyllt kan det vara till nytta för användaren om det går att manövrera webbplatsen eller appen på fler sätt än genom tangentbord, grepp, nypande eller vridande.

5.5.2 Operable parts discernibility

Kravet innebär att det ska gå att urskilja knappar och andra typer av kontroller för att interagera med en webbsida eller mobil app, utan att behöva syn för att uppfatta dem eller att aktivera dem, ”trycka på dem”, för att uppfatta dem.

Även det här kravet är med stor sannolikhet uppfyllt om andra krav i avsnitt 9 och 11 är uppfyllda. WCAG-kravet synligt fokus (avsnitt 9.2.47 i EN-standarden) innebär att det ska vara möjligt att få fokus på varje kontroll. Om en webbplats till exempel kan användas med tangentbord och stödjer skärmläsare ger det användaren möjlighet att urskilja kontroller. Samma sak gäller mobila appar, om de stödjer operativsystemets hjälpmedelsfunktioner så att användaren kan urskilja och använda knappar.

5.6.1 Tactile or auditory status

Kravet innebär att statusen för eventuella knappar eller omkopplare som visas visuellt ska kunna avläsas med känseln eller ljud utan att knappen eller omkopplaren status ändras.

Detta krav kan möjligen vara uppfyllt om andra krav i avsnitt 9 respektive 11 är uppfyllda. Det här kravet och kraven 9.4.1.2 respektive 11.4.1.2 Name, role, value är troligen överlappande. Name, role, value innebär att det ska gå att utläsa vilken funktion olika knappar och kontroller har. ”Value” motsvarar statusen på t.ex. en omkopplare, i en radioknapp, inmatningsfält etc.

5.6.2 Visual status

Det här kravet innebär att eventuella knappar och andra kontroller som indikeras taktilt eller med ljud men inte visuellt ska kunna indikeras visuellt, t.ex. genom att användaren har möjlighet att ändra inställningar.

PTS och DIGG har svårt att hitta exempel på befintliga tillämpningar, kontroller, på webbplatser som inte presenteras visuellt. Möjligen kan det vara mer tillämpligt för mobila appar. Möjligen kan Virtual Reality- eller Augmented Reality-tillämpningar vara exempel där detta krav blir tillämpligt.

5.7 Key repeat

Om webbsidan eller den mobila appen har knappar eller tangentbordsinmatning som innebär att en knapp eller tangent som trycks in under en längre tid fungerar som flera tryck och den funktionen inte går att stänga av ska det vara möjligt att ställa in knapp-/tangentbordinmatningen så att inmatningen inte upprepas tidigare än med två sekunders intervall eller så att ett tecken matas in varannan sekund.

Detta krav kan vara överlappande med kravet 9.2.1.1 respektive 11.2.1.1 Keyboard. Det kravet innebär bland annat att det inte ska krävas en viss tidsbegränsning för inmatning av enskilda tecken.

Det här borde inte vara ett problem så länge inget Javascript bestämmer hur inmatning ska ske.

5.8 Double-strike key acceptance

Kravet innebär att om det finns ett tangentbord eller nummersats på en webbplats eller i en mobil app så ska det gå att justera så att användaren inte matar in två tecken om inmatning sker snabbare än efter en halv sekund.

Även det här kravet kan vara uppfyllt om kravet 9.2.1.1 respektive 11.2.1.1 Keyboard uppfylls. En del av Keyboard-kravet innebär att användaren inte ska behöva trycka en viss tid på en tangent för att mata in tecken.

Liksom för krav 5.7 borde det här kravet inte vara något problem att efterleva så länge inget Javascript eller motsvarande bestämmer hur inmatning ska ske.

Det är ovanligt med webbsidor med tangentbord eller nummersatser som visas i en webbsida. I en mobil app kan det vara möjligt om appen inte använder operativsystemets tangentbord (vilket inte är rekommendera).

Undantag kan i så fall vara t.ex. prov eller liknande måste göras inom en viss tid. Om tiden är kritisk för utförandet av uppgiften är det enligt WCAG ok att ha tidsbegränsningar.

5.9 Simultaneous user actions

Kravet innebär att användaren inte ska behöva göra något simultant för att styra webbplatsen eller den mobila applikationen.

Exempel på funktionalitet då kravet inte uppfylls är när användaren är tvungen att trycka ner två tangenter samtidigt eller trycka på flera punkter samtidigt på en skärm.

Det här kravet kan delvis täckas av kravet 9.2.5.1/11.2.5.1 Pointer gestures, men inte helt. Pointer gestures avser styrning på en skärm, till exempel med muspekare eller tryck på en pekskärm. Kravet 5.9 innebär även att det inte får krävas simultana knapptryckningar på ett tangentbord. Det gäller med visst förbehåll eftersom det kan vara så att kravet är uppfyllt om användaren kan ställa in sitt tangentbord så att en knapp där motsvarar en simultan inmatning med flera tangenter.

Liksom för krav 5.7 borde det här kravet inte vara något problem att efterleva så länge inget Javascript eller motsvarande bestämmer hur inmatning ska ske.