Krav i EN 301549 kapitel 7

Kapitel 7 innehåller krav på informations- och kommunikationsteknik som kan visa video. För webb och mobila appar kompletterar och preciserar de här kraven de WCAG-krav i avsnitt 9 om att det ska finnas undertextning och syntolkning.

Hela kapitlet bör läsas som att det omfattar webb- eller mobila applikationer där en videospelare tillhandahålls av den offentliga aktören eller via en tredjepartslösning som t.ex. Youtube eller Vimeo. När videodata, undertextningsdata och syntolkningsdata för uppspelning i användarens webbläsares inbyggda videospelare blir de här kraven inte tillämpliga eftersom det ligger utanför den offentliga aktörens kontroll.

7.1.1 Captioning playback

För video med ljud ska det vara möjligt för användaren att få textremsan visad. Kravet kan tyckas självklart – om det finns undertexter går hela meningen med att tillhandahålla dem förlorad om det inte är möjligt för användaren att aktivera undertexterna.

För ”inbrända” undertexter, som alltid visas och inte går att stänga av, är det här kravet uppfyllt per automatik. För stängda undertexter, som ofta kallas ”closed captions” innebär kravet att användaren ska kunna aktivera visning av undertexterna.

I den tillhörande noten tydliggörs att den metadata som finns i en undertextfil som .vtt eller .srt är viktig för att undertexterna ska synkroniseras korrekt med videon, att de kan färgkodas för att förtydliga vem som talar samt att det kan finnas metadata om undertexternas placering så att de inte skymmer viktigt informationsinnehåll i videon.

Det här kravet borde i praktiken inte innebära några problem för offentliga aktörer, eftersom de videospelare som möjliggör visning av undertexter ger användaren möjlighet att aktivera och avaktivera undertexterna. Kravet kan innebära en påminnelse till offentliga aktörer att de ska kontrollera att videospelare som används har denna funktion.

7.1.2 Captioning synchronization

Kravet innebär att undertexterna ska vara synkroniserade med det tal som de återger. Kravet gäller den videospelare som används, så när stängda undertexter används får inte videospelaren tappa synkroniseringen mellan videon och undertexterna.

Kravet gäller inte själva produktionen av undertexterna, men det är rimligt att anta att de tidskoder som anges vid produktionen är väl satta för att undertexter och tal i videon är väl synkroniserade.

Liksom kravet 7.1.1 kan det här kravet tyckas vara självklart att efterleva. En verksamhet som lägger tid och resurser på att undertexta sina videofilmer borde se det som en självklarhet att undertexterna visas på ett ändamålsenligt sätt.

7.1.3 Preservation of captioning

Kravet gäller när en webb eller mobil app har en funktion för att sända, konvertera eller spela in video med synkroniserat ljud. I så fall ska det behålla undertextningsdata så att undertexter kan presenteras enligt krav 7.1.2 och 7.1.3, dvs. så att användaren kan aktivera undertexterna samt att de är synkroniserade med videon.

Det andra stycket i kravet innebär en rekommendation att metadata om t.ex. placering av undertexter, färg, typsnitt och teckenstil är viktig att behålla när video sänds, transformeras eller spelas in.

I dagsläget har vi svårt att komma på ett exempel på en offentlig webbsida eller mobil app som har en funktion som omfattas av detta krav. Det finns kommersiellt tillgängliga appar för att ladda ner filmer som visas i webbaserade videospelare, men det är osäkert om någon offentlig aktör tillhandahåller en sådan app eller webbaserad tjänst.

7.2.1 Audio description playback

Kravet innebär att det ska vara möjligt för användaren att kunna lyssna på syntolkningen och att den presenteras i samma ljudkanal som övrigt ljud, dvs. i de högtalare eller hörlurar där annat ljud presenteras.

Kravet att det ska vara möjligt att lyssna på syntolkningen är uppfyllt om användaren kan spela olika ljudspår där ett av dem är syntolkningsspåret.

Syntolkning kan göra antingen så att den synkroniseras och kompletterar en video och videons befintliga ljudspår. Då talar syntolken under de naturliga pauser som finns i videons ljudspår. Ibland blir det bättre syntolkning om det görs med längre pauser än de som naturligt finns i videon. Om det finns stöd för att videospelaren pausar för att möjliggöra en utförligare syntolkning är det att föredra framför videospelare utan den funktionen.

7.2.2 Audio description synchronization

Kravet innebär att videon och dess ljudspår ska vara synkroniserade med syntolkningen, när det finns en funktion för att spela syntolkningsspåret.

Ett par möjliga sätt att presentera syntolkning så att kravet uppfylls borde vara att det antingen görs i en videospelare med stöd för syntolkning där användaren på ett enkelt sätt kan aktivera och avaktivera syntolkningen, eller att det på samma webbsida finns två versioner av en film, en med syntolkning och en utan syntolkning.

7.2.3 Preservation of audio description

Kravet motsvarar krav 7.1.3 för undertexter och innebär att om en webbsida eller mobil app har en funktion för att överföra, konvertera eller spela in video med tillhörande ljud så ska även syntolkningen överföras, konverteras eller spelas in.

Liksom för krav 7.1.3 har vi svårt att identifiera någon särskild tjänst från offentlig sektor som överför, konverterar eller spelar in video. Det är alltså lite oklart när kravet kan vara applicerbart.

7.3 User controls for captions and audio description

Kravet är att användaren ska kunna aktivera eller avaktivera syntolkning och undertextning med kontroller som nås på motsvarande nivå som andra kontroller i videospelaren.

Ett exempel är när en videospelare har knappar för att aktivera syntolkning respektive undertexter. De knapparna ska inte dölja sig under menyer utan vara klickbara precis som de vanligast använda knapparna, t.ex. start-/stoppknappen.

Det här kravet efterlevs troligen inte om den offentliga aktören tillhandahåller en separat syntolkad version av en video på en annan webbsida än där en originalfilm finns.