Tillfällig tillgänglighetsredogörelse

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheterna på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

OBS! I propositionen används termen tillgänglighetsredogörelse, medan termen tillgänglighetsutlåtande används i EU-dokumenten.

Utformning och innehåll

Myndigheten för digital förvaltning – Digg förväntas bli utsedd av regeringen att ”meddela föreskrifter om tillgänglighetredogörelsens utformning och innehåll”.

Bestämmelserna i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska börja tillämpas på olika kategorier av digital service vid olika datum, varav det första är 23 september 2019. Den 11 oktober 2018 publicerades EU-kommissionens mall för tillgänglighetsutlåtande, men det kan hända att tiden mellan de svenska föreskrifterna och de första datumen då bestämmelserna ska tillämpas blir ganska kort.

Börja med att förbättra tillgängligheten

Många som berörs av webbdirektivets krav har en del arbete kvar vad gäller själva tillgängligheten. I väntan på närmare instruktioner för hur utlåtandet ska utformas är det bättre att lägga tiden på att förbättra tillgängligheten än på att ta fram en egen mall för utlåtande, som ändå eventuellt kommer att behöva göras om.

Men för den som vill börja förbereda sig redan nu finns här en mycket enkel mall för ett tillfälligt utlåtande, i väntan på en officiell mall.

Utkast – ej uppdaterat efter EU-mallen

Nedanstående förslag till svensk mall är framtagen av PTS och Bolagsverket med vägledning av, men inte slaviskt efter EU-kommissionens utkast från våren 2018. Den 11 oktober publicerades en färdig mall, som vi ännu inte hunnit anpassa nedanstående till.

Förslagsvis placeras detta som en ny avdelning eller sida under ”Om webbplatsen”. Se Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller (R19).

Kom gärna med återkoppling!

(Givetvis behöver innehållet anpassas så att uppgifterna stämmer.)


Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för [X]

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för [X] och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att [webbplatsen/appen X] ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Vi ska upphandla ett nytt om ett år.
  • E-tjänsten ”Sök tillstånd” eftersom den på grund av missbruk måste skyddas med en så kallad captcha. Vi undersöker för närvarande vilka alternativ som finns.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2018-08-20.