Åtkomlig över tid

En förutsättning för att allmänheten ska kunna få insyn i en myndighets verksamhet är tillgång till information över tid. Eftersom myndigheters webbplatser är allmänna handlingar ska de bevaras om det inte finns stöd för gallring. Oavsett om innehållet är text-, bild-, film- eller databasbaserat måste bevarandet därför kunna säkerställas. Det innebär bl.a. att man redan från början väljer format och tekniker som är lämpade för långsiktigt bevarande och att under hela bevarandetiden håller informationen åtkomlig och oförvanskad.