Riktlinje nr 1 Prio 1

Följ WCAG 2.0 nivå AA

Följ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och era tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta maximerar värdet på de resurser ni lägger på webbutveckling och ökar samtidigt möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.


Rekommendation för nivå av tillgänglighetLänk hit

 • Följ den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 åtminstone på nivån AA.
 • Ställ krav på att utvecklingen ska utgå från WCAG 2.0 nivå AA när du beställer en ny webbplats så leverantören bygger tillgängligt från början.

Följ den internationella standarden för tillgänglighetLänk hit

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Standarden är framtagen av standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) och sammanställer kunskaper från ett stort antal användare och experter. Den innehåller  61 kriterier som är indelade i tolv riktlinjer som i sin tur kategoriseras inom fyra övergripande principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Det finns många fördelar med tillgängligt webbinnehåll. Framförallt är det nödvändigt för många personer med funktionsnedsättning, som annars riskerar utestängas eller drabbas av funktionshinder.

Som beställare av en webbplats bör du ställa krav på att utvecklingsarbetet ska utgå från WCAG 2.0 åtminstone nivå AA. Därmed uppmärksammar du produktutvecklare och andra leverantörer på behovet att bygga tillgängliga lösningar redan från början.


Nivåer i WCAG 2.0Länk hit

Kriterierna i WCAG är indelade i tre olika nivåer:

 • Nivå A är den lägsta ambitionsnivån, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå.
 • Nivå AA är den basnivå som behöver uppfyllas av webbplatser och mobila applikationer inom EU, se nedan. När vi skriver WCAG 2.0 nivå AA ingår både kriterier på nivå A och på nivå AA.
 • Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån. Överväg att uppfylla även dessa kriterier.

Ytterligare information om nivåerna i WCAG (på engelska) finns i hos W3C.

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer innebär, något förenklat, att offentlig sektor behöver uppnå WCAG 2.0 nivå AA, alltså den näst högsta nivån av tillgänglighet. Läs gärna mer i vår översikt av webbdirektivet.


Så här följer du WCAG 2.0Länk hit

WCAG 2.0:s huvuddokumentet med principer och riktlinjer ger en introduktion till innehållet och presenterar alla principer och riktlinjer.

Under 2017 pågår ett arbete med att publicera utdrag från WCAG 2.0 här på webbriktlinjer.se, till att börja med gäller det framgångskriterier på nivå A och AA . Då standarden i sig kan upplevas lite svårtolkad har vi, efter samråd med W3C, valt att publicera utdrag med enkla rubriker, förklarande text, illustrationer och exempel.

Det finns även introduktionsmaterial på engelska från W3C om hur man kommer igång med webbtillgänglighet och WCAG, i tre delar: tillgänglig webbdesign, tillgänglig text på webben respektive tillgänglig kod.

Det finns även en snabbguide för hur systemutvecklare och testare ska uppfylla WCAG 2.0. Den presenterar bland annat tekniker och kodexempel för hur man kan uppfylla de olika riktlinjerna och hur man kan mäta att de är implementerade.


Mätbarhet: validera och granskaLänk hit

Utvärdera tillgänglighet med en kombination av manuell och automatiserad granskning, eftersom tillgängligheten även avgörs av många faktorer som inte kan kontrolleras automatiskt. Glöm inte bort att det kan finnas hinder som inte går att hitta med hjälp av checklistor och standarder. Därför är det viktigt att ha ett användarcentrerat arbetssätt och att ta del av användares synpunkter.


Terminologi Länk hit

På engelska heter tillgänglighet accessibility. Det förkortas ibland a11y, där 11 är antalet tecken mellan a och y. (På svenska förekommer på motsvarande sätt förkortningen t12t, men den är inte lika vanlig.) WCAG är vad som brukar kallas för webbstandard och är en rekommendation från standardiseringsorganet Worldwide Web Consortium (W3C). WCAG har tagits fram i arbetsgruppen Web Accessibility Initiative (WAI).

Inom WAI pågår arbete med kommande versioner av WCAG. Version 2.1 förväntas bli klar i slutet av 2017 och så småningom kommer en mer genomgripande uppdatering som kallas AG (accessibility guidelines) eller i vissa fall WCAG 3.0.

Webbdirektivet kallas ibland även webbtillgänglighetsdirektivet (på engelska ”web accessibility directive”).

 

 

 Kommentarer (9)

 • Björn Hagström skriver:

  Att man ska utgå från Wcag 2.0 är en av de stora nyheterna den nya vägledningen. Kommentera gärna denna och andra riktlinjer om du undrar något eller har något att tillägga.

 • Kent Lundgren skriver:

  Följer GAFE denna riktlinje?

 • par.lannero@regeringskansliet.se skriver:

  Hej Kent, vad betyder GAFE?

 • Det är Google Applications for Education. Googles molntjänst för dokument m.m

 • Kenneth Sayers skriver:

  Finns det allmänt giltiga krav på alla webbplatser att de stöder funktionshindrade? Jag sitter just nu i Australien där vi skall leverera en offentlig e-post tjänst där vi krävde WCAG2 AAA men vår leverantör säger att sådana krav är inte vanliga i andra länder och därför är det inte prioriterat! Har inte Sverige krav (lagar?) som tvingar alla offentliga webbplatser att vara tillgängliga för alla? Här har vi haft fall som har gått till domstol nät ex vis blinda inte kunde beställa mat via et webbplats.

  • webbriktlinjer skriver:

   Hej Kenneth. Hittills har lagarna varit ganska allmänt skrivna. Men den nya EU-standarden för upphandling av tillgänglig IKT kommer att medföra mer specifika krav på tillgänglighet i offentliga system, och om EU-direktivet om tillgänglighet i offentliga webbplatser blir lag så blir kopplingen till WCAG väldigt tydlig. Sedan årsskiftet säger Diskrimineringslagen att skäliga åtgärder måste vidtas för att undvika bristande diskriminering. Vad detta kommer att innebära i praktiken återstår att se. De första fallen är under behandling av DO.

 • Olle Olsson skriver:

  Det står i början av (och i slutet av) texten:
  ”… branschorganisationen Worldwide Web Consortium (W3C) …”

  (1) Det skall vara ”World Wide”, inte ”Worldwide”

  (2) W3C skall kallas ett ”standardiseringsorgan”, inte en ”branschorganisation”. Den senare termen handler om samverkan för att en viss näringslivssektor skall stärka sina positioner och agera samordnat. W3C är leverantörsoberoende, så det finns ingen speciell bransch W3C stöder.