Följ WCAG 2.1 nivå AA

Följ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och era tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta maximerar värdet på de resurser ni lägger på webbutveckling och ökar samtidigt möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.


Rekommendation för nivå av tillgänglighetLänk hit

 • Följ den internationella standarden för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 åtminstone på nivån AA.
 • Ställ krav på att utvecklingen ska utgå från WCAG 2.1 nivå AA när du beställer en ny webbplats så leverantören bygger tillgängligt från början.

Följ den internationella standarden för tillgänglighetLänk hit

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Standarden är framtagen av standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) och sammanställer kunskaper från ett stort antal användare och experter. Den innehåller 78 kriterier som är indelade i tolv riktlinjer som i sin tur kategoriseras inom fyra övergripande principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Det finns många fördelar med tillgängligt webbinnehåll. Framförallt är det nödvändigt för många personer med funktionsnedsättning, som annars riskerar utestängas eller drabbas av funktionshinder.

Som beställare av en webbplats bör du ställa krav på att utvecklingsarbetet ska utgå från WCAG 2.1 åtminstone nivå AA. Därmed uppmärksammar du produktutvecklare och andra leverantörer på behovet att bygga tillgängliga lösningar redan från början.

Så här följer du WCAG 2.1

standarddokumentet (liksom den svenska översättningen av WCAG 2.0) kan upplevas lite svårtolkat har vi, efter samråd med W3C, valt att publicera förenklade beskrivningar av WCAG-kriterierna med förklarande text, illustrationer och exempel. Varje sådan webbriktlinje innehåller citat från standarden, och länkar vidare till W3Cs förklaringar och lösningsförslag. I dagsläget finns sådana förenklingar av alla kriterier i WCAG 2.1 på nivå A och AA. Dessa riktlinjer finns även i form av en checklista.

Det finns även introduktionsmaterial på engelska från W3C om hur man kommer igång med webbtillgänglighet och WCAG och en snabbreferens över kriterier och lösningsförslag. Den presenterar bland annat tekniker och kodexempel för hur man kan uppfylla de olika riktlinjerna och hur man kan mäta att de är implementerade.

Nivåer i WCAG

Kriterierna i WCAG är indelade i tre olika nivåer:

 • Nivå A är den lägsta ambitionsnivån, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå.
 • Nivå AA är den basnivå som behöver uppfyllas av webbplatser och mobila applikationer inom EU, se nedan. När vi skriver WCAG 2.1 nivå AA ingår både kriterier på nivå A och på nivå AA.
 • Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån. Överväg att uppfylla även dessa kriterier.

Ytterligare information om nivåerna i WCAG (på engelska) finns i hos W3C.

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer innebär, något förenklat, att offentlig sektor behöver uppnå nivå AA, alltså den näst högsta nivån av tillgänglighet. Läs gärna mer i vår översikt av webbdirektivet.


Nya versioner av WCAGLänk hit

WCAG 2.1 blev en färdig standard (W3C Recommendation) den 5 juni 2018. Den versionen innehåller 17 nya kriterier, varav 12 på nivå AA, och förväntas bidra bland annat till bättre kognitiv och mobil tillgänglighet. I augusti 2018 kom även en ny version av den Europeiska standarden EN 301 549 som hänvisar till WCAG 2.1 AA istället för 2.0 AA. Webbdirektivets ”presumtion om överensstämmelse” baseras på den europeiska standarden. Förutom att denna hänvisar till WCAG 2.1 AA tar den upp ytterligare några tillgänglighetskrav. Se standardens Annex A.

PTS har gjort en preliminär genomgång av WCAG 2.1 (PDF, 842kB) för den som vill orientera sig, och en översiktlig tabell på en enda sida med förenklade förklaringar av alla kriterier på nivå AA. Hela standarden presenteras även på svenska i Per Axboms e-bok om digital tillgänglighet. Under sommaren 2018 har PTS tagit fram förklaringar, förenklingar, illustrationer och exempel på de tolv nya kriterierna från WCAG 2.1 på nivå AA. Dessa hittar du (som utkast) bland övriga webbriktlinjer baserade på WCAG-kriterier.

Version 3.0 ligger betydligt längre framåt i tiden och innehållet är än så länge oklart. Den versionen kommer troligen att kallas AG (Accessibility Guidelines) och alltså ha ett bredare perspektiv på digital tillgänglighet än webbinnehåll.


Mätbarhet: validera och granskaLänk hit

Utvärdera tillgänglighet med en kombination av manuell och automatiserad granskning, eftersom tillgängligheten även avgörs av många faktorer som inte kan kontrolleras automatiskt. Glöm inte bort att det kan finnas hinder som inte går att hitta med hjälp av checklistor och standarder. Därför är det viktigt att ha ett användarcentrerat arbetssätt och att ta del av användares synpunkter.


Terminologi Länk hit

På engelska heter tillgänglighet accessibility. Det förkortas ibland a11y, där 11 är antalet tecken mellan a och y. (På svenska förekommer på motsvarande sätt förkortningen t12t, men den är inte lika vanlig.) WCAG är vad som brukar kallas för webbstandard och är en rekommendation från standardiseringsorganet Worldwide Web Consortium (W3C). WCAG har tagits fram i arbetsgruppen Web Accessibility Initiative (WAI).

Webbdirektivet kallas ibland även webbtillgänglighetsdirektivet (på engelska ”web accessibility directive”) och det händer att dessa förkortas Wtd respektive WAD.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (19)

 • Björn Hagström skriver:

  Att man ska utgå från Wcag 2.0 är en av de stora nyheterna den nya vägledningen. Kommentera gärna denna och andra riktlinjer om du undrar något eller har något att tillägga.

 • Besökare skriver:

  Följer GAFE denna riktlinje?

 • par.lannero@regeringskansliet.se skriver:

  Hej Kent, vad betyder GAFE?

 • Besökare skriver:

  Det är Google Applications for Education. Googles molntjänst för dokument m.m

 • Besökare skriver:

  Finns det allmänt giltiga krav på alla webbplatser att de stöder funktionshindrade? Jag sitter just nu i Australien där vi skall leverera en offentlig e-post tjänst där vi krävde WCAG2 AAA men vår leverantör säger att sådana krav är inte vanliga i andra länder och därför är det inte prioriterat! Har inte Sverige krav (lagar?) som tvingar alla offentliga webbplatser att vara tillgängliga för alla? Här har vi haft fall som har gått till domstol nät ex vis blinda inte kunde beställa mat via et webbplats.

  • webbriktlinjer skriver:

   Hej Kenneth. Hittills har lagarna varit ganska allmänt skrivna. Men den nya EU-standarden för upphandling av tillgänglig IKT kommer att medföra mer specifika krav på tillgänglighet i offentliga system, och om EU-direktivet om tillgänglighet i offentliga webbplatser blir lag så blir kopplingen till WCAG väldigt tydlig. Sedan årsskiftet säger Diskrimineringslagen att skäliga åtgärder måste vidtas för att undvika bristande diskriminering. Vad detta kommer att innebära i praktiken återstår att se. De första fallen är under behandling av DO.

 • Besökare skriver:

  Det står i början av (och i slutet av) texten:
  ”… branschorganisationen Worldwide Web Consortium (W3C) …”

  (1) Det skall vara ”World Wide”, inte ”Worldwide”

  (2) W3C skall kallas ett ”standardiseringsorgan”, inte en ”branschorganisation”. Den senare termen handler om samverkan för att en viss näringslivssektor skall stärka sina positioner och agera samordnat. W3C är leverantörsoberoende, så det finns ingen speciell bransch W3C stöder.

 • Besökare skriver:

  Det är kul att se att man tar tillgänglighet på allvar

 • Nils skriver:

  Jag skummade igenom lagrådsremissen lite snabbt, men hittar inte om det nya direktivet riktar sig till ”externa” eller ”interna” webbplatser och applikationer. Den verkade inte vara avgränsad på användare?

  Alltså, om man på en statlig myndighet endast behöver ta hänsyn till system som används av medborgare och kan undanta interna system (t.ex. egenutvecklade ärendehanteringssystem), eller om det gäller ALLA webbplatser och applikationer – oavsett användare – som en myndighet utvecklar.

  Är det någon som vet mer om detta?

  • Pär Lannerö skriver:

   I grunden ska lagen gälla för både externa webbplatser, appar och intranät.
   Regeringen skriver dock i sin lagrådsremiss att ”interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system” inte omfattas av denna lag, men att det ändå är viktigt att de görs tillgängliga.
   Man skriver följande om externa system: ”Webbplatser som är tillgängliga för slutna grupper av användare, s.k. extranät, omfattas […] alltid av lagens tillämpningsområde. Kraven gäller emellertid bara om extranätet offentliggjorts efter den 22 september 2019 eller om extranätet genomgår en omfattande översyn”.

   • Nils skriver:

    Tusen tack för snabbt svar Pär och att du hittade detta!
    Sidorna 25-27 i dokumentet där detta stod, blir ju väldigt viktiga för beslutsfattare som ska planera verksamheters arbete.

   • Julia Prasolova skriver:

    Hej,

    Vi har två följdfrågor nu, två år senare

    1) Finns det nya tolkningar av lagen/rättspraxis om WCAG gäller interna ärendehanteringssystem?

    2)Har DIGG några rekommendationer om proportionerlig kravställning kring tillgänglighet för interna ärendehanteringssystem hos offentliga myndigheter ?

    Tack

    • Tommy Olsson skriver:

     I förarbetena till lagen för utredaren ett resonemang om att vissa interna system borde undantas. Tyvärr finns ingen användbar definition av vilka interna system som omfattas och vilka som undantas. Svensk lag gäller dock i Sverige, och domstolar tittar i förarbetena om en lag inte är tillräckligt detaljerad. Våra juristers tolkning är att vissa interna system (oklart vilka) är undantagna.

     Lagen (liksom direktivet) är inte särskilt nyanserad, så frågan om proportionerlig kravställning har inte kommit upp.

 • Johan skriver:

  Är denna sida gjord i WCAG 2.1?

  • Andreas Richter skriver:

   Vi strävar givetvis efter att följa samtliga riktlinjer på AA-nivå i WCAG 2.1. Själva webbplatsen är gjord i WordPress.

   • Johan skriver:

    OK, för den här är ju både lättläst och översiktlig. Till skillnad från de flesta nya myndighetssidor som säger att de designar efter WCAG 2.1 men verkar tolka det som att texten ska vara montruöst stor. Tack för svar!

  • Jens skriver:

   Enligt ”AInspector WCAG” analys av denna sida:
   * 3 nivå A-riktlinjer följs ej
   * 1 nivå A-riktline bör justeras


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)