Riktlinje nr 36 Prio 4

Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet

Ju mer ni vet om era användares beteende, desto lättare kan ni anpassa innehållet till deras behov. Kontrollera vilka delar av webbplatsen som besöks mest respektive minst, och hur webbplatsens sökfunktion används.


Rekommendationer om besöksstatistikLänk hit

  • Samla in och analysera webbstatistiken löpande, för att få en bättre förståelse för era användare och hur de rör sig på webbplatsen.
  • Använd statistik och webbanalys som underlag för att förbättra och anpassa webbplatsen efter användarnas behov.
  • Se till att den mest eftersökta informationen är enkel att nå.
  • Kom ihåg att informera om och inhämta samtycke om kakor används för webbanalysen.

Analysera statistikenLänk hit

Med hjälp av användningsstatistik går det att se bland annat:

  • Hur användarna rör sig. Detta kan underlätta förståelse av hur webbplatsen används i praktiken.
  • Vilka sökord användarna matar in i sökfunktionen. Det ger information om vad de förväntar sig att hitta på webbplatsen och vilka ord de föredrar att använda. Använd samma ord och uttryck i menyer och övriga texter.
  • Hur stor genomslagskraft olika aktiviteter har, till exempel kampanjer eller utbildningar.
  • Vilka ord användarna har sökt på i externa sökmotorer innan de hittat till webbplatsen, och vilka relaterade termer som är vanliga sökord. Det senare hittar du till exempel med hjälp av verktyget Google Trends. Det ger dig större möjlighet att låta fler nyckelord ge sökträff.

Redovisa separat eller räkna bort ur statistiken de besök som görs från er egen organisation och från sökmotorernas robotar. Robotar utgör ibland en betydande andel av trafiken.


MätbarhetLänk hit

Ni kan använda olika analysverktyg för att få fram hypoteser om hur webbplatsen används. Det går aldrig med säkerhet att säga hur många besökare en webbsida har. Däremot går det att slå fast om antalet ökar eller minskar, var användarna har varit före besöken och vart de tar vägen efteråt, hur långa besöken varit och så vidare.

Olika verktyg för statistikanalys använder olika metoder för att samla in data. Data från två olika verktyg kan därför skilja sig ganska mycket från varandra. Besöksstatistik innehåller dessutom många felkällor. Koncentrera dig därför inte så mycket på absoluta tal i dessa sammanhang. Fokusera istället på trender, tendenser och mönster.

Det är viktigt att komma ihåg att en analys alltid är byggd på teorier. Besökarnas faktiska beteende mäts bättre genom andra metoder, som observationer, djupintervjuer och A/B-tester.


TerminologiLänk hit

Inom webbanalys och sökmotoroptimering, engelskans web analytics och search engine optimization, finns en mängd termer som kan vara värda att nämnas.

Termen SEO, search engine optimization, används ofta även på svenska för sökmotoroptimering eller sökoptimering, både när man pratar om analys av den externa söktrafiken till webbplatsen, och inom webbplatsen – så kallad intern sökanalys.

När man pratar om att mäta kampanjer, flöden eller händelsekedjor på webbplatser brukar man använda termerna funnel, sales funnel eller tratt på svenska när man mäter en tänkt exakt väg som användarna bör gå på sin väg mot konverteringen. Man lägger in den tänkta vägen i statistikverktygets funnel och kan sedan se var på vägen flest besökare lämnar webbplatsen eller hoppar av flödet för att analysera vilka sidor som behöver förbättras.

Multivariabla tester (multivariate testing) och A/B-tester är tekniker för jämföra olika varianter av ett flöde med varandra. A/B-tester är antagligen den vanligaste metoden för webbplatser, och innebär att man testar två olika varianter av en sida för att se vilken av sidorna som bäst fungerar bäst för användarna.

I statistiken är multivariata tester eller multivariabeltester en teknik för att testa hypoteser om komplexa flervariabelsystem. Den används särskilt när man vill testa marknadens uppfattning.Kommentarer (1)