Riktlinje nr 37 Prio 3

Följ upp hur webbplatsen används

En förutsättning för att upprätthålla en bra webbplats med hög kvalité på funktionalitet och innehåll är att löpande följa upp och utvärdera hur den används. Några vanliga metoder för uppföljning är användningstester, expertutvärderingar, trafik- och sökordsanalys.


Rekommendationer för uppföljning och utvärderingLänk hit

  • Genomför uppföljning och utvärdering med jämna mellanrum när en webbplats är i förvaltningsfasen.
  • Se till att ha en kontinuerlig trafik- och sökordsanalys
  • Försök ordna så att projektteamet själva har kompetens att genomföra användningstester under en utvecklingsfas. Ju tidigare testerna kommer igång under utvecklingsfasen desto bättre.

Några vanliga metoder för uppföljning Länk hit

  • användningstester
  • expertutvärdering
  • trafikanalys
  • sökordanalys

Här följer några rekommendationer kring respektive metod:

Användningstester

  • Genomför användningstester med jämna mellanrum.
  • Testa med användare från de mest prioriterade målgrupperna. Utför även tester med personer med funktionsnedsättning och andra med särskilda behov.
  • Genomför användningstester redan under utvecklingsfasen, gärna på ett tidigt skede. Se även R109. Testa/utvärdera designförslag.

Börja med att definiera vilka uppgifter som ska testas på webbplatsen och vad som krävs för att testet ska anses lyckat. Exempelvis: fyra av sex användare ska klara av att lämna sin deklaration på webbplatsen eller fem av sex besökare ska hitta kontaktuppgifter inom 60 sekunder.

Användningstester ska genomföras med riktiga användare och realistiska uppgifter. Det är vanligt att testerna utförs individuellt med varje testperson. Under testet uppmanas testpersonen att tänka högt medan hon gör uppgifterna så att testledaren bättre ska förstå varför hon interagerar som hon gör med webbplatsen.

Att göra ett begränsat test är bättre än att inte göra något test alls. Det är till exempel bättre att utvärdera användbarheten med ett fåtal användare än med inga alls.

Expertutvärdering

En expertutvärdering innebär att en eller flera personer/experter gör en översyn av webbplatsen eller delar av webbplatsen för att kartlägga potentiella användbarhetsproblem och föreslå åtgärder för hur problemen kan lösas. Det går inte att ersätta användningstester med en expertutvärdering, men det kan vara ett bra komplement, exempelvis i ett startskede vid en större förändring på en webbplats eller för att identifiera olika problemområden på webbplatsen.

Vid en expertutvärdering går man igenom både webbplatsens innehåll och utformning för att se hur väl den stödjer målgruppernas behov och för att försäkra sig om att den följer standarder. Det är också vanligt att granskarna ställer de frågor som de tror att användarna har samtidigt som de utför de vanligaste uppgifterna på webbplatsen för de mest prioriterade målgrupperna.

En expertutvärdering resulterar i ett antal förslag på åtgärder.

Trafikanalys och sökanalys

Att analysera trafiken på webbplatsen och användarnas sökbeteenden är ett bra sätt att löpande utvärdera innehållet. Se R36. Kontrollera besöksstatistik och sökbeteende regelbundet.

Resultatet och siffrorna från en trafikanalys kan dock inte användas som en absolut sanning utan bör kombineras med andra former av utvärderingar. Insamlingsmetoderna innehåller alltför många osäkra faktorer för att tolkas bokstavligt.

Glöm inte bort att följa regleringen om kakor, om verktyget för webbanalys använder sådana eller jämförbar teknik. Se avsnittet om samtycke till kakor i webbriktlinje R20.


MätbarhetLänk hit

Kontrollera hur ni uppfyller riktlinjen genom att svara på: Sker trafik- och sökordsanalys kontinuerligt? Sker användningstester regelbundet? Har utvecklingsteamet tillgång till personer som kan testa?


TerminologiLänk hit

Synonymer till testa är till exempel granska, validera och undersöka. Användningstester kallas ofta (något missvisande) användartester, men även användbarhetstester, user testing, usability testing med mera.

Webbanalys, engelskans web analytics är de metoder som används för att samla in kvantitativa data om hur webbplatser används, och göra analyser av dessa data. Trafik- och sök- eller sökordsanalys är två delar av webbanalysen.

Webbanalys i kombination med tester används ofta för att förbättra webbplatser. En av dessa tekniker är A/B-tester, vilket innebär att man testar två olika varianter av en sida för att se vilken av sidorna som bäst fungerar bäst för användarna.Kommentarer (0)