Så är vägledningen strukturerad

Disposition

Vår målsättning är att skriva vägledningen på ett så begripligt och rakt sätt som möjligt. Riktlinjerna innehåller i regel följande delar:

  • ”Gör så här”-rubrik. Namnet på riktlinjen sammanfattar vad som behöver göras.
  • En sammanfattande ingress.
  • Rekommendationer. Ett kortfattat avsnitt som framför allt med punktuppräkningar redogör för riktlinjens huvudinnehåll.
  • Därefter följer information om vad som skall göras och varför det är viktigt. Vad bidrar åtgärden till och vilka konsekvenser får det om du inte följer riktlinjen. Hur gör man? Konkreta tips hur du ska gå till väga. I många fall illustreras lösningen med exempel.
  • Fördjupning och relaterade riktlinjer. Länkar till fördjupande artiklar, rapporter och standarder.
  • För de riktlinjer som baseras på ett kriterium från WCAG presenteras detta kriterium här, under rubriken ”Utdrag från WCAG”.
  • Mätbarhet. Beskriver hur du ska göra för att testa att riktlinjen är genomförd.
  • Terminologi. Här finns både definitioner av termer och alternativa formuleringar för att sidan ska kunna hittas av den som söker information som finns på sidan men använder andra ord i sin sökfråga.

Ämnesindelning

Den ämnesindelning som används på startsidan och i huvudmenyn är ett försök att erbjuda ett effektivt urvalsverktyg. Det ska vara lätt att hitta de riktlinjer som är relevanta i vanliga användningssituationer. Indelningen är i grunden redaktionell men har anpassats – och kommer att anpassas – efter användningstester, synpunkter från användare och trafikanalys.

Prioritering 1 -5

Riktlinjerna är prioriterade från 1 till 5. Om ni har begränsade resurser eller behöver prioritera av någon annan anledning, börja med de riktlinjer som har prioritet 1. Därefter riktlinjer med prioritet 2 till 5 i fallande ordning. Riktlinjerna med prioritet 2-5 är inte oviktiga. Vissa riktlinjer kan till och med vara nödvändiga för din målgrupp, även om de inte hamnar först i vår prioritering.

Tidigare fanns tre nivåer på prioriteringen och nästan alla riktlinjer hade prioritet 1. Vi har valt att göra ett tydligare prioriteringsförslag eftersom vi vänder oss till alla som utvecklar webbplatser både inom privat och offentlig sektor, även små aktörer med begränsade resurser. Många organisationer följer inga riktlinjer överhuvudtaget. Det är bättre att börja i någon ände och göra någonting än att bli överväldigad av webbriktlinjernas omfattning och inte göra något alls.

Som underlag för prioriteringen har vi bedömt varje riktlinje utifrån följande aspekter:
• Hur många personer berörs av riktlinjen?
• Hur mycket påverkas de som berörs om riktlinjen inte följs?
• Är det vanligt med ”brott” mot riktlinjen?
• Är riktlinjen central inom sitt område?

Vi tar gärna emot dina synpunkter på den nya prioriteringen. Använd någon av de kommunikationsvägar vi hänvisar till i sidfoten.

Alternativa ingångar

Varje riktlinje är taggad med ett eller flera nyckelord (taggar).

Varje riktlinje är även uppmärkt med en eller flera målgrupper (roller). Dessa är hierarkiskt ordnade (för närvarande används endast de övergripande kategorierna i navigationsmeny och sökfunktion):

Observera att indelningen i roller/målgrupper inte är någon exakt vetenskap. Rollfördelningen ser olika ut hos olika organisationer, och beror bland annat på organisationens storlek och vilka tekniska system som används.

Vägledningen har vuxit fram och vidareutvecklats under många år, och ett antal sidor finns kvar trots att de inte längre är de primära ingångarna till materialet. Anledningen framgår av R56. Låt inte en webbadress sluta fungera.

Under E-delegationens period utgick man till exempel från sex principer.

Vissa riktlinjer är grupperade utifrån teman, t.ex. Användarcentrerad utveckling som ger en översiktlig introduktion i ett visst ämne. Till ett tema kan det finnas flera riktlinjer.