Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt

Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt är två områden som bidrar till att en användbar webbplats skapas. I den här temabeskrivningen får du en översiktlig information. Om du önskar mer fördjupad kunskap finns lästips längre ned på sidan.

Enkelt uttryckt handlar en användbar webbplats om att en användare kan utföra en specifik uppgift på ett för användaren enkelt sätt. En väg fram för att uppnå detta är genom användarcentrerat arbetssätt, som består av fyra specifika faser; utför användningsanalys, ta fram designförslag, testa/utvärdera designförslag och stäm av resultat med ansvarig.

Först får man ett uppdrag sedan utförs användningsanalys följt av att man tar fram ett designförslag som sedan utvärderas och sedan stämmer man av med beställaren. Sedan har man ett resultat.

Innan uppdraget påbörjas sker ett förarbete såsom ex. inläsning och planering, förarbete som alltid behöver utföras innan ett uppdrag påbörjas. Därefter hanteras de fyra faserna för specifikt användarcentrerat arbetssätt. När arbetsprocessen har utförts och det resultat som arbetats fram stämmer överens med överenskomna mål övergår det användarcentrerade arbetssättet till att användbarhetsansvarig deltar vid fortsatt arbete och beaktar att den framtagna designen efterlevs.

Den här beskrivningen är generell och fungerar i såväl användarcentrerad förvaltning som användarcentrerad utveckling. Exakt vilka faser och/eller delar av faser, som utförs i förvaltning respektive utvecking är helt beroende på den egna organisationen och det aktuella uppdraget. Arbetet bör ske i samverkan med de processer som hanterar utveckling och förvaltning av verksamhet och teknik.

Det finns fyra riktlinjer (R107-R110)som har direkt koppling till denna temabeskrivning, och namnsättning på dessa är desamma som faserna i det användarcentrerade arbetssättet.

Vid planering av ett uppdrag finns det många metoder/verktyg att ta hänsyn till. Du väljer den metod eller det verktyg som passar bäst, beroende på de förutsättningar som finns för det aktuella uppdraget.

ISO 13407 Användarcentrerade designprocesser för interaktiva system och ISO 9241-11 definitionen för användbarhet är grundläggande i det användarcentrerade arbetssättet.

Lästips!

Om du önskar fördjupad läsning finns här några lästips:

Riktlinjer

Prio 1