Standarder för webbplatser

För att webbplatser ska bli så enhetliga, användbara och tillgängliga som möjligt är det viktigt att de följer standarder. Med standarder avser vi inte bara tekniska standarder utan även standarder som påverkar webbplatsens utformning gällande struktur, navigation och form. En webbplats som följer standarder bidrar till:

  1. Ökade möjligheter att möta medborgare och företag på det sätt som de föredrar genom att samma innehåll enklare kan presenteras i olika kanaler, plattformar och hjälpmedel.
  2. Mindre skillnader mellan hur informationen presenteras i olika webbläsare.
  3. Ökad användningsgrad eftersom en konsekvent, enhetlig och välstrukturerad webbplats blir lättare att använda.
  4. Minskad risk för att premiera eller låsa fast sig vid enskilda leverantörers lösningar.

Använd riktlinjerna och de checklistor och kravdokument som finns som komplement till kapitlet för att ställa krav på leverantörer. Genom att driva på utvecklingen tillsammans kan vi bidra till att de tjänster som utvecklas i offentlig sektor gör största möjliga nytta för medborgare och företag.

Riktlinjer

Prio 1

Observera att det även finns standarder för tillgänglighet.